Положення про академічну доброчесність
СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради

Херсонської гімназії  № 14

Херсонської міської ради

від    28.08.2020             р.

протокол №8

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність

у Херсонській гімназії № 14

Херсонської міської ради

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) у Херсонській гімназії № 14 Херсонської міської ради (далі – Гімназія ) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, статуту гімназії , Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету  гімназії .

1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників гімназії . 

1.5. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У гімназії трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. Правила внутрішнього розпорядку Закладу визначають коло обов’язків педагогічних та інших працівників, передбачених нормами, та встановлюють внутрішній розпорядок у Закладі.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2. Дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу гарантує довіру, прозорість та якість освітньої діяльності.

ІІ. Принципи, норми етики та академічної доброчесності

 

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил , якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3. Принципи академічної доброчесності

2.3.1. Академічна доброчесність впроваджується через систему принципів: законності, професіоналізму, чесності, взаємоповаги, ввічливості, справедливості, відповідальності, прозорості, толерантності.

2.3.2. Кожен член спільноти гімназії  наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.3.3. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор гімназії  або особа за його дорученням.

2.3.4. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

3.Етика та академічна доброчесність забезпечуються:

3.1.         учасниками освітнього процесу шляхом:

-         дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну творчість», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Правил внутрішнього трудового розпорядку;

-         утвердження позитивного іміджу Закладу, примноження його традицій;

-         дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

-         запобігання корупції, хабарництву;

-         дотримання вимог спеціальних законів щодо виконання правил академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

-         дотримання норм про авторські права;

-         надання правдивої інформації про результати власної навчальної (освітньої, наукової, творчої) діяльності;

-         невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

3.2.         здобувачами освіти шляхом:

-         самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);

-         особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

3.3. педагогічними працівниками шляхом:

- надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

- обов'язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

- незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення та підвищення кваліфікації;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

- об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;

- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

3.4. батьками здобувачів загальної середньої освіти або особами, які їх заміняють,  шляхом:

- виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей.

- виховання відповідального ставлення до власного фізичного та психічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формування навичок здорового способу життя.

- формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбство.

- виховання поваги до державної мови та державних символів України, усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, Статуту гімназії , правил внутрішнього розпорядку.

- сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

 

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та академічної доброчесності

 

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

3.3. Заступник директора гімназії, який/яка відповідає за навчально - виховну роботу:

- забезпечують попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій;

- використовують у своїй діяльності (рецензування робіт на курси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендують учителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов цього Положення, проводять роз'яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

3.4. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється Комісія з попередження списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, психолога гімназії та  представника учнівського самоврядування класу.

3.5. Комісія, в разі встановлення фактів списування, надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

3.6. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

3.7. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 

-         академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

-         самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

-         фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

-         фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

-         списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

-         обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

-         хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

-         необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.                                                                                                                               

 

 

IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

 

4.1. Відмова у встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання.

4.2. Позбавлення раніше встановленої категорії.

4.3. Позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

4.4. Повторне проходження здобувачами освіти оцінювання чи не зарахування результатів самостійних, контрольних робіт, іспитів, тощо.

4.5. У разі списування під час конкурсів, I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади робота учасника анулюється. У разі повторних випадків учасник не допускається до участі в інших конкурсах, олімпіадах.

4.6. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної  доброчесності, має такі права:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

 

V. Комісія з питань академічної доброчесності та етики

 1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників (далі – Комісія) - незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних із порушенням цього Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.

2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та здобувачів освіти, складається вона з непарного числа членів у кількості 7 осіб.

Обирати голову комісії та членів комісії шляхом таємного голосування. Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії - 1 рік.

3. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

4. Комісія має такі повноваження:

- Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу гімназії .

- Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.

- Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність гімназії .

- Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу гімназії .

- Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.

- Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора гімназії  для подальшого реагування.

5. Рішення приймаються таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії.

6. За результатами засідання Комісії складається протокол. Який підписує голова (в разі його відсутності – заступник) та секретар.

7. Комісія збирається на засідання тільки за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу та  розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення.

 

VI. Прикінцеві положення

 Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту затвердження наказом директора Закладу.

 

СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради
Херсонської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів № 14
від                 р.
протокол №ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність
у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 14
Херсонської міської ради


І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 14 Херсонської міської ради (далі – Школа) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.
1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.
1.3. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету  школи.
1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників школи. 
1.5. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.
У школі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. Правила внутрішнього розпорядку Закладу визначають коло обов’язків педагогічних та інших працівників, передбачених нормами, та встановлюють внутрішній розпорядок у Закладі.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
2. Дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу гарантує довіру, прозорість та якість освітньої діяльності.
ІІ. Принципи, норми етики та академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил , якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.
2.3. Принципи академічної доброчесності
2.3.1. Академічна доброчесність впроваджується через систему принципів: законності, професіоналізму, чесності, взаємоповаги, ввічливості, справедливості, відповідальності, прозорості, толерантності.
2.3.2. Кожен член шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.
2.3.3. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор школи або особа за його дорученням.
2.3.4. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.
3.Етика та академічна доброчесність забезпечуються:
3.1.         учасниками освітнього процесу шляхом:
-         дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну творчість», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Правил внутрішнього трудового розпорядку;
-         утвердження позитивного іміджу Закладу, примноження його традицій;
-         дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
-         запобігання корупції, хабарництву;
-         дотримання вимог спеціальних законів щодо виконання правил академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
-         дотримання норм про авторські права;
-         надання правдивої інформації про результати власної навчальної (освітньої, наукової, творчої) діяльності;
-         невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.
3.2.         здобувачами освіти шляхом:
-         самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);
-         особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.
3.3. педагогічними працівниками шляхом:
- надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;
- обов'язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
- незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
- підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення та підвищення кваліфікації;
- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
- об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
- здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
- інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.
3.4. батьками здобувачів загальної середньої освіти або особами, які їх заміняють,  шляхом:
- виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей.
- виховання відповідального ставлення до власного фізичного та психічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формування навичок здорового способу життя.
- формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбство.
- виховання поваги до державної мови та державних символів України, усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку.
- сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів
порушення етики та академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.
3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.
3.3. Заступник директора школи, який/яка відповідає за навчально - виховну роботу:
- забезпечують попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій;
- використовують у своїй діяльності (рецензування робіт на курси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендують учителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.
Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов цього Положення, проводять роз'яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).
3.4. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування створюється Комісія з попередження списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, шкільного психолога та  представника учнівського самоврядування класу.
3.5. Комісія, в разі встановлення фактів списування, надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми) з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.
3.6. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).
3.7. Порушенням академічної доброчесності вважається:

-         академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
-         самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
-         фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
-         фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
-         списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
-         обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
-         хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
-         необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.                                                                                                                               


IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1. Відмова у встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання.
4.2. Позбавлення раніше встановленої категорії.
4.3. Позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
4.4. Повторне проходження здобувачами освіти оцінювання чи не зарахування результатів самостійних, контрольних робіт, іспитів, тощо.
4.5. У разі списування під час конкурсів, I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади робота учасника анулюється. У разі повторних випадків учасник не допускається до участі в інших конкурсах, олімпіадах.
4.6. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної  доброчесності, має такі права:
- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

V. Комісія з питань академічної доброчесності та етики
 1. Комісія з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників (далі – Комісія) - незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних із порушенням цього Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення.
2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та здобувачів освіти, складається вона з непарного числа членів у кількості 7 осіб.
Обирати голову комісії та членів комісії шляхом таємного голосування. Персональний склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.
Термін повноважень Комісії - 1 рік.
3. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.
4. Комісія має такі повноваження:
- Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
- Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
- Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи.
- Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
- Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.
- Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.
5. Рішення приймаються таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії.
6. За результатами засідання Комісії складається протокол. Який підписує голова (в разі його відсутності – заступник) та секретар.
7. Комісія збирається на засідання тільки за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу та  розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення.

VI. Прикінцеві положення
 Положення ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів і набирає чинності з моменту затвердження наказом директора Закладу.Немає коментарів:

Дописати коментар