Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи школи за 2016/2017 навчальний рік


Аналіз кадрового забезпечення
Кадрове забезпечення школи відповідає штатному розпису та навчальному робочому плану школи. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100%. Протягом  2016/2017 навчального року 5 вчителів читають по 2 предмети, що складає  17%  від загальної кількості.
        Колектив школи оновлюється молодими фахівцями, показник плинності кадрів за три роки  в межах 5-7%. 29 педпрацівників школи є фахівцями за основним педагогічним навантаженням. Середнє педагогічне навантаження вчителів  початкової школи  становить – 19 годин  на тиждень, основної школи – 13,2 годин на тиждень.
Освітній рівень вчителів на початок 2016/2017 навчального року: 28 вчителів мають повну вищу педагогічну освіту, 1 вчитель – бакалавр. На кінець року  100% вчителів мають повну вищу освіту.


Основна категорія вчителів  -  віком  від 31 до 50 років (48%). Проте, анкетування вчителів, проведене у квітні 2017 року, засвідчило, що у незначної кількості вчителів віком до 50-ти років спостерігаються синдром емоційного вигорання та  незадоволеність роботою.

Аналіз методичної роботи
          У 2016/2017 н.р. методична робота здійснювалась з метою з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань. Методичну роботу школи координувала методична рада. В основу планування методичної роботи покладено аналіз навчально-виховного процесу за 2015/2016 н.р. та діагностику рівня професійної компетенції вчителів.
         З метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ по школі №196 від 09.09.2016 року «Про організацію методичної роботи у 2016/2017 навчальному році».
        Головними  завданнями методичної роботи у 2016/2017 н. р. були:
-сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;
-створення умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;
вивчення та популяризації досвіду творчих педагогів школи;
-спрямування роботи вчителів на підвищення результативності участі обдарованих учнів в інтелектуальних конкурсах;
-підвищення рівень навчальних досягнень учнів початкової школи;
-залучення вчителів до поширення досвіду роботи серед учителів міста, області, друку у фахових журналах своїх методичних наробок, відкритих уроків, позакласних заходів;
-підвищення професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти та участі у фахових конкурсах.
В школі працює 4 методичних об'єднання: вчителів початкових класів, вчителів гуманітарно-естетичного циклу, вчителів природничо-математичного циклу та класних керівників. На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання: зміни в програмах початкової школи,  впровадження компетентнісного підходу у навчанні, опрацювання нових підручників для 8 класу, опрацьовано документи, що регулюють ведення шкільної документації. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їх усунення: результати І та ІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, результати підсумкових контрольних робіт, подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках.   
У 2016/2017 н.р. атестацію пройшли 6 педагогічних працівників. За результатами атестації 3 вчителя підвищили кваліфікаційну категорію,             1 вчителю встановлено педагогічне звання «старший вчитель», 2 вчителя підтвердили кваліфікаційну категорію.
Усі вчителі школи були активними учасниками роботи міських методичних об’єднань, конференцій, семінарів. Протягом року на базі школи проведено семінари:
«Баланс  традицій та інновацій як запорука у навчанні» для вчителів української мови та літератури міста та області  (учителі Дзьоба В. М.,
Яценко А. М.);
«Формування обчислювальних навичок на уроках математики» для вчителів початкових класів міста та області (вчителі Ігнат Л.О., Власенко Т.В., Курилко О.О.);
«Використання хмарних сервісів на уроках природничо-математичного циклу» для вчителів міста (вчителі Філенко С.А., Артющенко Г.М., Сікач Л.В.).
Протягом навчального року  педагогічні працівники мають наступні друковані роботи в періодичних виданнях:
Саксаганська К.Р.  - «Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва в контексті проекту «Відкритий світ», журнал «Наукові записки» [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка., випуск 155.
Саксаганська К.Р. - «Дослідно-експериментальна робота щодо підвищення музичної культури учнів засобами ІКТ», журнал «Науковий вісник» при Миколаївському національному університеті іменi В.О.Сухомлинського.
Біль Н.Є. – «Створення інформаційно-освітнього простору школи як елемент креативного менеджменту», збірка «Теоретико-методичні засади креативного освітнього менеджменту»; Херсон 2017, ст.30-38. 
У порівнянні з минулим роком кількість друкованих робіт значно зменшилась.
У 2016/2017 н.р. вчитель початкових класів Івашечкіна О.М.  стала лауреатом конкурсу «Учитель року».
 Протягом навчального року було проведено педагогічні ради «Використання  хмарних сервісів Google у навчально-виховному процесі», «Емоційне здоров’я вчителів як умова успішної соціалізації учнів».
Аналіз навчальної роботи
Рівень навчальних досягнень
2015/2016 н.р.
2016/2017 н.р.
2-4
5-9
Всього
%
3-4
5-9
Всього
%
Високий рівень
10
8
18
6
6
10
16
6
Достатній рівень
59
53
112
35
41
54
95
34
Середній рівень
67
117
184
58
42
110
152
55
Початковий рівень
-
2
2
1
-
14
14
5
Свідоцтво з відзнакою
-
-
-
-
-
1
1
-
В с ь о г о   у ч н і в
136
180
316

89
189
278

Враховуючи, що учні 2-х класів за рішенням педагогічної ради оцінюються вербально, за результатами навчальних досягнень учнів, у порівнянні з минулим навчальним роком, кількість учнів, які навчаються на високому та  достатньому рівнях значно не змінилась. Проте, значно збільшилась кількість учнів, які навчаються на середньому та початковому  рівнях.
          Значних успіхів досягли учні у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.
          
Порівняльний аналіз участі у конкурсах, олімпіадах:
Конкурси

                                                 Роки
2015/2016 н.р.
2016/2017 н.р.
Всього учасників
Місця
Всього
учасників
Місця
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
Олімпіади
І етап
195
21
47
36
197
19
39
31
ІІ етап
13
1
-
5
14
-
-
4
ІІІ етап
-
-
-
5
-
-
-
-
Знавці української мови
шкільний етап
94
6
15
21
89
4
5
4
міський етап
6
-
-
-
4
-
-
-
Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка
шкільний етап
24
5
5
3
28
5
4
6
міський етап
5
-
-
1
5
-
-
1
Турнір юних математиків

4
-
-
1
3
-
-
1

Кількість призових місць в олімпіадах та конкурсах знаходиться на сталому рівні. Проте, спостерігається зменшення призових місць у конкурсі українознавців ім.П.Яцика.
        Враховуючи аналіз навчальної роботи, в організації методичної роботи є ряд завдань, що потребують вирішення:
-продовжити роботу по використанню хмарних сервісів Google у 8 класі та розпочати у 7-х класах;
-розробити дієві заходи щодо покращення підготовки обдарованих учнів до конкурсів різних рівнів, олімпіад, турнірів, МАН тощо;
-ретельно проаналізувати результати навчальних досягнень учнів, відповідність їх критеріям оцінювання та спланувати роботу МО вчителів початкових класів на підвищення навчальних досягнень учнів;
-провести спільне засідання всіх МО школи з питання «Оцінювання навчальних досягнень учнів у початковій та основній школі».Аналіз виховної та експериментальної роботи
           Виховна робота навчального закладу була спрямована на виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості відповідно до національних та загальнолюдських цінностей. Пріоритетними питаннями у виховній  роботі школи є успішна соціалізація дітей. Виховна діяльність  організована відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та учнівської молоді». В процесі впровадження ІІІ етапу експериментальної діяльності  вивчено та проаналізовано науково-методичну літературу та передовий педагогічний досвід з теми експерименту; здійснено діагностику  педагогічного колективу; сформовано  мобільну групу вчителів;  проведено педагогічну раду, семінари, тренінги, батьківський всеобуч, присвячені питанням експерименту; розроблено корекційні програми; внесені корективи і відповідні зміни до організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов забезпечення системи інноваційного управління у школі; продовжено започатковані нововведення; впроваджено нові традиції; проаналізовані якісні зміни та визначені слабкі сторони в навчально-виховному середовищі.  
               Також проведено психолого-педагогічну діагностику (консультації, анкетування, психологічне й дидактичне тестування) з метою визначення рівня сформованості комунікативної компетентності учнів 8-9 класів для обґрунтованого моделювання освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію особистості; сформована модель соціалізуючого простору. 
На формування в учнівської молоді поваги до державної символіки, Конституції України, законів Української держави, спрямовано роботу з громадянського виховання. З цією метою у всіх класах оформлено стенди «Державна символіка України». Проведено цикл бесід, заходів та годин спілкування: «Конституція України – основний закон нашої держави», «Я - громадянин». Проведено  конкурс-захист проектів  серед учнів 3-4-х класів «Я -людина»,  конкурс малюнків серед 5-7 класів - «Моє рідне місто», «Люби та знай свій рідний край». З метою вивчення рідного краю, його історії  проведено екскурсії до:
-     краєзнавчого музею – 45 учнів, 5-7класи;
-     Херсонського Свято-Духівського кафедрального собору – 49 учнів, 2-5 класи;
-     бази «Чумацька криниця » - 49 учнів;
-     м. Одеси – 49 учнів, 5-9 класи;
-     м. Львів  - 27 учнів, 5-9 класи;
-     бази  відпочинку «Зелені хутори Таврії» -187 учнів,1-8-х класів;
-     с. Трикрати Миколаївської області - 35 учнів, 5-7-х класів;
-     с. Саги Олешківського району кінний клуб «Grand Prix» - 145 учнів,                     2-8класів;
У порівнянні  з 2015/2016 н.р.  суттєво збільшилася кількість проведених  екскурсій  та залучених до них учнів. Загалом екскурсійними програмами протягом року охоплено  100% учнів.
         Досліджено  рівень громадської активності учнів,  який показав , що 57% учнів беруть активну участь в діяльності учнівського самоврядування , учні 5-9 класів мають досвід волонтерської роботи. У благодійних акціях задіяно 100% учнів школи, що свідчить про активну участь дітей та батьків у волонтерській роботі. Наприкінці навчального року за результатами участі класних колективів у шкільних заходах буде визначено  переможців у номінаціях «Кращий клас року», «Кращий учень року», «Кращий спортсмен року.
         Одним із напрямів у виховній роботі у 2016/2017 році є  моральне виховання, яке спрямоване на  формування загальнолюдських моральних  цінностей, переконань і потреб  поводити себе  згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві,  наслідувати кращі духовно-етичні «зразки» своєї родини, українського народу. З метою протидії проявам  расової дискримінації проведено тренінги з учнями 8-9-х класів «Ми рівні - ми різні», організована співпраця з настоятелем Свято-Духівського кафедрального собору  о.Костянтином Ланцевим, який провів цикл занять «Заповіді людяності». Для учнів 6-х класів проводились тренінгові заняття «Вчимося бути толерантними», анкетування щодо виявлення ознак фізичного чи морального насилля. Учні 1-х класів відвідували корекційні заняття на формування позитивних моральних якостей. В школі працює гурток «Рівний - рівному» (керівник Діжур Н.В.).                        
Протягом року належна увага приділялася фізичному вихованню та формуванню здорового способу життя, дотримання режиму дня, утвердження здорового способу життя. Охоплено просвітницькою роботою  45% батьків. Протягом року проводилися місячники безпеки руху, здорового способу життя,  спортивно-масові змагання, змагання з футболу, баскетболу, легкої атлетики тощо.
Організовано роботу 5 спортивних секцій, які охоплюють 105 учнів. Кількість дітей, залучених до спортивних секцій, у  порівнянні  з минулим роком, зменшилось.
Щорічно  учні школи проходять медогляд. Відповідно до листів здоров’я  в школі налічується  8 учнів спеціальної групи, 83 учня підготовчої групи. Для учнів спеціальної групи організовано заняття з фізичної культури.
Протягом року з метою  пропаганди здорового способу життя пройшов Олімпійський тиждень, День здоров’я, День туризму, щорічний  спортивний чемпіонат «Мамы, папы мы - спортивны и дружны». 
          Вчителі фізичної культури дотримуються вимог щодо проведення уроків та ведуть журнали інструктажів з техніки безпеки. Кількість травм у побуті   у порівнянні з 2015/2016 н.р. зменшилась.
Для стимулювання учнів за спортивні досягнення визначено щорічного переможця  гранту «Кращий спортсмен року» ( Городян Анна , учениця 6-А класу).
Протягом навчального року учні школи взяли участь у 20 спортивних змаганнях районного та міського рівнів, з яких у 8-ми посіли призове                            місце: «Старти надії» (І місце), легкоатлетичне чотириборство (ІІІ місце);                        легкоатлетичний крос (І місце), настільний теніс (І місце), волейбол                            (І місце), морське багатоборство (ІІ місце), функціональне багатоборство                      (ІІ місце), баскетбол(ІІІ місце).   
Одним з найважливіших  факторів формування соціалізуючого простору   є організація діяльності учнівського самоврядування  в школі, яке сприяє підвищенню соціальної активності учнів. Представники шкільного учнівського парламенту входять до складу комісії з питань освіти і науки міського учнівського парламенту, де мали можливість отримувати знання з основ учнівського врядування. Волонтерським  рухом надано допомогу одиноким літнім людям, ветеранам.
Проведено акції до Дня інвалідів, «Альтернативна ялинка», «Ветеран живе поруч», «Діти - дітям», «Червоний хрест», «Напиши листа солдату», допомога бійцям АТО, екологічній акції
Прес-центром парламенту створено блог учнівського самоврядування. У лютому проведено День учнівського самоврядування, який став яскравим прикладом демократичної атмосфери у закладі. Учень 8 класу Корж Олексій нагороджений грамотою за І місце у міському конкурсі «Місцеве самоврядування очима учнівської  молоді» в номінації "Краще літературне дослідження «Портрет конкретної посадової особи органів самоврядування нашого міста, нашої області». Нагороджені подякою  за участь у VI форумі президентів «Шляхи удосконалення учнівського самоврядування».
У вересні пройшов тиждень туризму, у рамках якого проведено: години спілкування, усну подорож по місцях  бойової слави, краєзнавчу вікторину «Мій рідний край - край моїх батьків», змагання зі спортивного орієнтування, День здоров’я, естафети з елементами техніки пішохідного туризму.
 З метою реалізації проблеми розвитку інтересів та здібностей учнів у школі працюють гуртки, спортивні секції, якими охоплено 276 дітей, що складає 69%. Аналіз зайнятості учнів свідчить, що на базі школи зайнято роботою у гуртках і секціях в  позаурочний  час 69% учнів, на базі позашкільних навчальних закладів - 32%, що у порівнянні з минулим навчальним роком більше на 11%.  Учні  надають перевагу гурткам спортивного, художньо-естетичного  напрямів. 
Результативність роботи гуртків у порівнянні з минулим навчальним роком загалом підвищилася.
          З метою сприяння  формування вмінь і   навичок діяльності в природі учні школи традиційно взяли участь у шостому Міжнародному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета », у Всеукраїнській трудовій акції «Парад квітів біля школи», у заочному конкурсі-огляді «Галерея кімнатних рослин», у Всеукраїнському конкурсі «Мій рідний край - моя земля», «Допоможемо зимуючим птахам», у виставці робіт «Букет замість ялинки»,  у Всеукраїнській  акції «Зробимо Україну чистою». З метою посилення уваги до екологічної освіти і виховання  школярів та залучення їх до практичної природоохоронної роботи в школі пройшов «Місячник екології».    
Учні школи  брали участь у Міжнародному природничому конкурсі «Колосок весняний» (71 учасник). У порівнянні з «Колоском осіннім» кількість учасників знизилась на 5%.
           З метою посилення уваги до екологічної освіти і виховання  школярів та залучення їх до практичної природоохоронної роботи в школі пройшов Місячник екології. Вихованці еколого-натуралістичного гуртка (керівник Сікач Л.В.) взяли участь у міській дитячій конференції «Від екології природи - до екології душі». Представники  учнівського самоврядування школи взяли участь у екологічному квесті-грі «Мову рідної природи розуміти серцем вчись»  та квесті «Збережемо клімат нашого міста».
Значна увага приділялася трудовому вихованню, мета якого навчити учнів майстерності, вмінню самостійно визначитися в умовах ринкової економіки, до свідомого вибору професії.
           За період з вересня по  квітень 2016/2017 навчального року проведено зустрічі з викладачами: Херсонського професійного суднобудівного ліцею; Херсонського політехнічного коледжу; Херсонського економіко-правового коледжу, Центру освіти молоді; Херсонського вищого професійно-комерційного училища, Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну, Херсонського  професійного ліцею зв’язку та поліграфії; Херсонського міського центру зайнятості, Херсонського гідрометеорологічного технікуму. Викладачі представили учням презентації своїх навчальних закладів, ознайомили з різноманітністю робітничих професій та ринком праці в місті Херсоні, провели майстер-класи, інтерактивні ігри та вікторини, тренінги, а також провели анкетування учнів щодо виявлення здібностей до окремих професій.        
У жовтні пройшов тиждень  профорієнтації «Твій вибір - життєвий успіх», протягом якого було проведено ряд заходів, які сприяли кращому розвитку творчих здібностей, естетичних смаків та професійного самовизначення молоді. Класними керівниками спільно із практичним психологом проводяться класні години, тренінги за темами «Я обираю професію», «Моя майбутня професія». 
З метою визначення нахилів до певного типу професій серед учнів 8-х класів проводилось тестування за методикою ДДО. Класним керівником  9-го класу  та практичним психологом Діжур Н.В. було проведено діагностичне дослідження серед випускників 9-х класів  за методикою ОДАНІ. За результатами можливо прогнозувати напрямки подальшого розвитку учнів.      
      Профорієнтаційною роботою охоплені всі учні 9-го класу (26 учнів). Попереднє працевлаштування випускників:
Загальна кількість випускників
в 10 клас ЗНЗ
в ПТНЗ
ВНЗ І-ІІ р.
26
4
2
20

Художньо-естетичне виховання сприяло духовному збагаченню учнів, розширенню їх світогляду, знань у галузі літератури й мистецтва. З цією метою в школі  працювали  3 гуртки художньо-естетичного спрямування, якими охоплено 55 учнів (14%).   
Організована і постійно діє виставка дитячих малюнків та виставка особистих досягнень учнів. Традиційно протягом року учні відвідали ККЗ «Ювілейний», філармонію «Українські мотиви», Херсонський краєзнавчий музей, Херсонський обласний драматичний театр.
У 2016/2017 навчальному році  проведено свята Першого дзвоника, святковий концерт до Дня вчителя,  до дня Святого Валентина, флешмоб «Українська веселка», святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, Останній дзвоник, випускний вечір для учнів 9-х класів. 
Євтушенко Поліна, учениця 7-А класу взяла участь у VІ міському конкурсі майстрів художнього читання «Мова моя калинова», нагороджена  грамотою управління освіти за участь (керівник Дубовська І.В.). Колпакова Каріна, учениця 9 класу, у   міському фестивалі «Таврійський барвограй» посіла ІІІ місцеКоломойцева Вероніка, учениця 4-А класу,  нагороджена  грамотою управління освіти за участь у міському фестивалі естрадної пісні «Кришталеві нотки». Гайденко Анастасія, Брожко Вікторія, Стопкевич Вероніка нагороджені  дипломами  першого та другого  ступенів за участь у міському заочному конкурсі образотворчого мистецтва «Барви Таврії».  Зоріна Вероніка, Шпитальний Родіон стали переможцями міського конкурсу «Творчість. Фантазія. Мистецтво» (керівник  Іванова А.В.) і нагороджені  дипломами  першого та другого  ступенів. Повод Олена, Скляр Ксенія, учениці 7-го класу,  посіли ІІ та ІІІ місце в обласному конкурсі дитячого малюнку «Акварелі райдуги» (керівник Іванова А.В.). Учениця 5-А класу Степаненко Поліна посіла ІІ місце в обласній виставці з декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» (керівник Іванова А.В.). 
Всі заплановані заходи  на  2016/2017 навчальний рік з виховної роботи виконані в повному обсязі. Педагогічний колектив закладу продовжує роботу з удосконалення системи виховної роботи в учнівських колективах класів.

Аналіз харчування учнів
Організація харчування учнів 1-9-х класів у 2016/2017 навчальному році здійснювалась у відповідності до вимог чинного законодавства та відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2005 за № 661/10941.
У школі організовано гаряче харчування для 100% учнів 1 – 4-х класів та учнів пільгових категорій (14 учнів) за бюджетні кошти. Крім того, 70 учнів початкових класів та 187 учнів 5-9-х класів охоплено гарячим харчуванням  за батьківські кошти. Загалом 98,5% учнів школи охоплено гарячим харчуванням, що на 11,5% більше, ніж у минулому року, та 100% - всіма видами харчування.
Протягом навчального року адміністрацією проводилася робота щодо створення необхідних умов для організації харчування дітей: видано відповідні накази із зазначеного питання (наказ №184 від 01.09.2016 року «Про організацію харчування учнів у 2016/2017 навчальному році»), призначено відповідального за організацію харчування, затверджено склад бракеражних комісій, організовано роботу комісії громадського контролю за якістю  харчування, затверджені режим і графік харчування. Контроль за нормами та якістю харчування ведеться з боку медичної сестри Федай В.Ю.  та відповідального за харчування Мошенською І.Л., здійснюється контроль за наявністю в обідній залі щоденного меню, контрольної порції, книги відгуків та побажань. З учнями та їх батьками проводилась роз’яснювальна робота щодо необхідності гарячого харчування та профілактики  гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь (батьківські  збори, засідання батьківського комітету, години спілкування, індивідуальні бесіди, анкетування, розміщення інформації на сайті школи).
З метою збереження здоров'я дітей, залучення їх до здорового харчування учні 1-4-х класів протягом року брали участь у програмі «Абетка харчування», яка спрямована на формування культури раціонального харчування у дітей та розуміння важливості якісного харчування, як основи збереження та зміцнення здоров'я.
За результатами перевірки найкраще організовано харчування у 5-А класі (кл. керівник Ричак І.М.), 6-А класі (кл. керівник Яценко А.М.), 8 класі (кл. керівник Улицька Н.Б.). Проте, не на належному рівні організовано гаряче харчування учнів у  5-Б класі (кл. керівник Сікач Л.В.), 6-Б класі (кл. керівник Колесніченко І.В.).
Відповідно до наказу управління освіти від 05.01.2015  №1  «Про проведення  міського конкурсу на кращу організацію харчування в загальноосвітніх навчальних  закладах міста  у 2015-2016 роках») школа взяла участь у конкурсі на кращу організацію харчування. За результатами конкурсу за визначеними критеріями (показник охоплення учнів харчуванням, діяльність  комісії громадського контролю за якістю харчування, стан оформлення обідньої зали, наявність інформаційних стендів, тощо) школа ввійшла у  сімку найкращих.

Аналіз роботи соціально-психологічної служби
У школі здійснюється психологічний супровід навчально-виховного процесу. На високому рівні налагоджена робота психологічної служби на базі кабінету практичного психолога, обладнаного необхідним інструментарієм і технічними засобами.
Протягом 2016/2017 н.р. педагогічний колектив школи працював над реалізацією науково-педагогічної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі». Робота соціально-психологічної  служби була спрямована на:
-         забезпечення сприятливих умов для навчання та соціалізації учнів;
-         формування навичок здорового способу життя;
-         збереження психічного здоров’я вчителів;
-         профілактику насильства в учнівському середовищі та сім’ї;
-         формування безпечної поведінки у віртуальному просторі;
-         підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу.
На реалізацію цих завдань проводилась діагностична роботу:
-         вивчався рівень готовності до навчання та адаптації учнів перших класів;
-         відстежувався рівень адаптації до нових умов навчання учнів 5–х класів;
-         проводилась профдіагостика учнів 9–х класів;
-         досліджувався рівень емоційного вигорання вчителів;
-         діагностика емоційних порушень учнів 8–9 класів;
-         досліджувались інтереси та здібності учнів  7 класів;
-         вивчався рівень готовності до переходу в середню ланку навчання серед учнів 4–х класів;
-         здійснювалась консультативна та корекційна робота.
Проведено педагогічний консиліум  у перших та  п’ятих класах.
          З метою попередження жорстокості, насильства та формування безпечного середовища у школі з учнями 6–7 класів проведено годину спілкування «Урок толерантності», «Пізнаємо право»,  для учнів 8- 9 х класів проводились тренінги: «Насильство та його види», «Права людини». Для батьків учнів 7 класів було організовано батьківський всеобуч «Дитинство без насильства», «Безпека в мережі Інтернет».
В рамках тренінгового центру для батьків проводились заняття з тем: «Спілкуємося з дітьми», «Умови успішного виховання». Психологічна просвіта батьків здійснювалась також на батьківських зборах.
Проводилась робота з профілактики суїцидальних проявів,  новоприбулими учнями.
З метою формування навичок здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу здійснювалось анкетування учнів щодо виявлення шкідливих звичок, впроваджувалась програма формування навичок здорового способу життя «Рівний – рівному» та інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова». До співпраці залучались спеціалісти міського центру здоров’я з лекцією для учнів 7-х класів «Переваги здорового способу життя», дитячий фтизіатр та психолог центру планування сім’ї, яка провела лекцію для дівчат 8 класу «Формування жіночої ідентичності». Здійснювався психологічний супровід експериментальної діяльності.
Велася робота із учнями, схильними до правопорушень.  Згідно з планом роботи школи проводились засідання ради профілактики правопорушень, надавались рекомендації батькам, вчителям щодо налагодження спілкування та емоційного контакту з дітьми.
На виконання програми протидії торгівлі людьми проводилась настільна гра з учнями 9 класу «Рожеві окуляри». Для учнів 7-х класів проведено годину спілкування «Я в мережі  Інтернет».
          Налагоджено тісну співпрацю зі службою у справах неповнолітніх. Для учнів 7-8 х класів була організована зустріч з інспектором Кримінальної виконавчої інспекції  майором внутрішньої служби Опер Л.В., яка провела лекцію «Адміністративна та кримінальна відповідальність».
В рамках тижня профорієнтації  з учнями 7-х класів  проведено заняття з елементами тренінгу «Формула професій». Психологом центру освіти молоді та дорослих   з метою  ознайомлення учнів з різними типами проведено тренінг «Сходинки до успіху».  Проводились тематичні екскурсії. До співпраці залучено міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Учні дев’ятого класу відвідали депо Херсонської залізниці, суднобудівний ліцей. Учні восьмих, дев’ятих класів були запрошені на День відкритих дверей у кооперативний економіко-правовий коледж, де їх ознайомили зі спеціальностями закладу.
З вчителями з метою профілактики емоційного вигорання проведено заняття з елементами тренінгу «Психологічне здоров’я вчителя. Профілактика стресу». У наступному ріці з метою відпрацювання навичок розуміння себе та інших людей заплановано тренінг із розвитку комунікативних умінь педагогів.

Аналіз роботи бібліотеки
Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність її використання координує бібліотечно-інформаційний  центр школи відповідно до нормативно-правових документів. Бібліотечно-інформаційний  центр включає як відповідний книжковий фонд, так і необхідний інформаційно-комп’ютерний комплекс (комп’ютер, ноутбук, багатофункціональний пристрій),задовольняє інформаційні потреби учнів та педагогів, розвиває навчально-пізнавальні інтереси, стимулює творчість. Загальна характеристика інформаційно-методичного забезпечення:
№ з/п
Назва приміщення або інформаційного забезпечення
Наявність (+,−)
Площа (кв. м)
Кількість місць
1
Бібліотека
+
60

2
Книгосховище для навчального фонду
+
8,5

3
Читальний зал
+
60
10
4
Електронна бібліотека
-
-

5
Інтернет (ADSL технологія)
+
-

6
Локальна мережа школи, до якої включена бібліотека з читальним залом
Dir-615


 Бібліотека має в наявності абонемент, поєднаний із читальною залою на 8  місць, книгосховище для навчального фонду.
             Протягом 2016/2017 навчального року суттєво оновлено фонд художньої літератури.  Бібліотека оснащена комп’ютером, 2 ноутбуками, підключеними до мережі Інтернет. Створено блог шкільної бібліотеки:  http://rozbitok.blogspot.com/  «Шкільна бібліотека Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 14».
               Бібліотечний фонд навчального закладу постійно поповнюється навчально-методичною, довідковою літературою та періодичними виданнями відповідно до запитів учасників навчально-виховного процесу. За звітний період основний фонд бібліотеки поповнився на 50 примірників за рахунок позабюджетних коштів. Із періодичних видань  у 2016/2017 навчальному році здійснено підписку на 10 фахових видань.
Загалом забезпеченість програмною та навчально-методичною літературою – на високому рівні. У системі здійснюється робота щодо забезпечення підручниками: своєчасно й у повному обсязі подаються попередні замовлення, які виконуються в міру їхнього надходження. Забезпеченість підручниками  складає: 1-7 класи – 82%, 8-9 класи  - 100%, художніми програмовими творами 100% - електронними варіантами.
З метою пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань, вивчення інтересів читачів з учнями проводяться бесіди, анкетування «Бібліотека для мене – це…», бібліотечні медіа-уроки. З метою популяризації літератури з різної тематики та задоволення інформаційних потреб читачів оформлено постійно діючі тематичні  виставки.  Протягом навчального року організовуються книжкові виставки, присвячені видатним і пам’ятним датам та виставки нових надходжень. З метою популяризації бібліотечної книги і прищеплення інтересу до читання, крім книжкових виставок, бібліотечних уроків проводяться також різноманітні творчі акції, виховні заходи.
З метою залучення  учнів до читання книжки постійно  влаштовуються вечори-зустрічі як на  базі шкільної бібліотеки, так і виїзні творчі зустрічі, виховні заходи на базі міських бібліотек та обласної дитячої бібліотеки. Отже, забезпеченість школи літературою є належною, існуючі бібліотечні ресурси використовуються максимально, органічно доповнюючись сучасними електронно-інформаційними джерелами, що свідчить про достатньо ефективну роботу шкільної бібліотеки в контексті розвитку єдиного освітнього інформаційного середовища.


Немає коментарів:

Дописати коментар