Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи школи за 2017/2018 навчальний рік


Аналіз кадрового забезпечення
Кадрове забезпечення школи відповідає штатному розпису та навчальному робочому плану школи. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100%. Протягом  2017/2018 навчального року 5 вчителів читають по 2 предмети, що складає  17%  від загальної кількості.
 Колектив школи оновлюється молодими фахівцями, показник плинності кадрів за три роки  в межах 4-8%. 29 педпрацівників школи є фахівцями за основним педагогічним навантаженням. Середнє педагогічне навантаження вчителів  становить – 18 годин  на тиждень.
Освітній рівень вчителів на початок 2017/2018 навчального року: 27 вчителів мають повну вищу педагогічну освіту, 1 вчитель – бакалавр, 1- молодший спеціаліст.
Аналіз освітньо-кваліфікаційного рівня педагогів закладу
за 2015-2018 роки
Роки
Всього педагогічних працівників
Спеціаліст,
магістр
Бакалавр
Молодший спеціаліст
Кваліфікований робітник
2015/16
30
27
3
-
-
2016/17
29
28
-
1
-
2017/18
29
27
1
1


Віковий розподіл педагогів рівномірний, що сприяє збалансуванню колективу. Кваліфікаційний рівень  вчителів у порівнянні з 2016/2017 начальним роком залишається незмінним: 48% вчителів вищої кваліфікаційної категорії.

Аналіз методичної роботи
  Методична робота в школі була спрямована на  підвищення рівня професійної підготовки вчителя. З метою цілеспрямованої роботи було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2017/2018 навчальний рік.
   Один із напрямків методичної роботи школи - професійне вдосконалення вчителів через систему атестації, курсову перепідготовку. На початок року затверджено графік засідань, план засідань, розподілено обов’язки між членами атестаційної комісії, проведено 6 засідань атестаційної комісії. Всього в 2017/2018 навчальному році атестувалося 7 працівників.  Встановлено кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії» - 2 вчителів, 1 соціальний педагог; підтверджено «вищу кваліфікаційну категорію»  3 педагогам,  встановлено «вищу кваліфікаційну категорію»  1 педагогу, звання «старший учитель» - 1 вчителю.
  Протягом року на базі школи проведено  міський семінар для вчителів англійської мови «Застосування ІКТ на уроках англійської мови»  та відкриті уроки вчителів початкових класів Запорожець М.Г., Івашечкіна О.М.  для слухачів курсів ХАНО.
Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів. В школі на належному рівні організована робота з молодими вчителями. Так, заступником директора з навчально-виховної роботи  Лушнікова С.В.  протягом 2017/2018  н.р. було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: анкетування, діагностування, консультації з питань організації  освітньої роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації.
На достатньому рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – наставники  Дзьоба В.М., Сікач Л.В., Курилко О.О.  згідно з індивідуальним планом роботи з молодими вчителями складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розробляли конспекти уроків, ознайомлювали з науково-методичною літературою, надавали індивідуальні консультації. В травні молодими вчителями  Куль Л.С., Андрющенко В.П. були проведені відкриті уроки, де вони продемонстрували свою педагогічну майстерність.
Якість проведення уроків як один із інструментів забезпечення внутрішньої системи  моніторингу  потребує системного контролю. Уроки вчителів початкових класів носять емоційний настрій,   побудовані на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, які здобувають учні під час міжпредметних зв’язків з іншими навчальними предметами   та набутого життєвого досвіду відповідно їх віковим, психофізичним особливостям та пізнавальним можливостям. Уроки мають раціональну структуру, реалізовано триєдину мету уроку. Чітко розподілено уроки на етапи, визначено дидактичну мету кожного етапу та її дотримано. Під час  уроків вчителі застосовують  інтерактивні  форми і методи роботи з учнями.
Аналіз відвіданих уроків засвідчив, що  учителі основної школи сумлінно готуються до уроків, реалізують триєдину мету уроку, використовують різні засоби навчання, розвивають в учнів навички самостійної роботи, практичного використання набутих знань, використовує наочність, дидактичний та роздатковий матеріал.
Проте, вчителям слід ретельніше продумувати етапи уроку, раціонально використовувати кожну хвилину, правильно підбирати матеріал, застосовувати  не тільки  індивідуальні форми роботи з учнями,  а і групові,   слід звернути увагу на організацію роботи класу, взаємовідносини з колективом та окремими учнями, врахування індивідуальних особливостей кожного. Також деякі вчителі застосовують одноманітну подачу нового матеріалу, метод викладання – інформативно-повідомляючий, що призводить до зниження пізнавальної активності учнів на уроці.
Протягом року психолог проводила різноманітні тренінгові заняття з педагогами спрямовані на розвиток комунікативних вмінь, розвиток вміння долати конфліктні ситуації та інші.

Аналіз освітньої діяльності

Навчальні досягнення учнів 1-2-х класів оцінювалися вербально. Серед учнів 3-4-х класів 10 учнів (9,9%) навчаються на високому рівні, 47 учнів (46%) – на достатньому, 44 учня (43%) – на середньому рівні, відсутні учні на початковому рівні. Рівень компетентності учнів 3-4-х класів складає 56%. У порівнянні з ІІ семестром минулого навчального року (47%) показник збільшився на 9%, що свідчить про ріст навчальних досягнень учнів початкової школи.Серед учнів 5-9-х класів найвищий рівень компетентності показали учні 6-А (56%) та 7-А класів (50 %). Найнижчий – у 6-Б класі (15%), 7-Б клас (22%), 8 клас (25%). Загалом, у 5-9-х класах рівень компетентності складає 35%, що на 7% вище за І семестр 2017/2018 навчального року. Набагато зменшилось кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень -15 учнів (4%) у порівняні з І семестром - 36 учнів (12,5%).Рівень навчальних досягнень учнів за 2017/2018 навчальний рік подано в таблиці:

Клас
К-сть
Високий рівень
Достатній рівень
Середній рівень
Низький рівень
3-А
28
3
11%
14
50%
11
39%
-
-
3-Б
27
3
11%
11
41%
13
48%
-
-
4-А
23
2
9%
13
56%
8
35%
-
-
4-Б
23
2
9%
9
39%
12
52%
-
-
5-
21
1
5%
7
33%
13
62%
-
-
5-Б
16
1
6%
6
37%
9
56%
-
-
6-А
23
1
4%
12
52%
10
43%
-
-
6-Б
20
-
-
3
15%
17
85%
-
-
7-А
22
2
9%
9
41%
11
50%
-
-
7-Б
18
2
11%
2
11%
13
72%
1
6%
8
32
1
3%
7
22%
17
53%
7
22%
9
33
1
3%
10
30%
15
46%
7
21%

       Загалом, рівень компетентності учнів 3-9-х класів складає 38%, що на 7% вище, ніж минулого року.
       Певних успіхів досягли учні у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. Порівняльний аналіз участі у конкурсах, олімпіадах:

Конкурси

                                                 Роки
2016/2017 н.р.
2017/2018 н.р.
Всього учасни-ків
Місця
Всього
учас-ників
Місця
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
Олімпіади
І етап
197
19
39
31
216
18
9
19
ІІ етап
14
-
-
4
15
-
-
4
ІІІ етап
-
-
-
-
-
-
-
-
Знавці української мови
шкільний етап
89
4
5
4
35
4
4
3
міський етап
4
-
-
-

-
-
-
Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка
шкільний етап
28
5
4
6
25
4
1
1
міський етап
5
-
-
1
4
-
-
1
Турнір юних математиків

3
-
-
1
2
1
-
1

Кількість призових місць в олімпіадах та конкурсах знаходиться на сталому рівні. Проте, призових місць у конкурсі українознавців ім.П.Яцика учні школи не посіли.

Аналіз виховної та експериментальної роботи
Експериментальна   діяльність  протягом року  здійснювалась відповідно до наказу управління освіти Херсонської міської ради від 18.12.2017  №290 -Т «Про здійснення інноваційної  діяльності в закладах освіти міста Херсона у 2017/2018 навчальному році». Відповідно до завдань експерименту протягом ІV етапу дослідно-експериментальної роботи  діяльність психолога була спрямована на  визначення рівня соціалізації учнів, сформованості соціальних компетентностей школярів, аналізу отриманих результатів.  Для реалізації цих завдань проводилась діагностична робота: моніторинг   базових параметрів експериментально-дослідницької роботи таких як рівень готовності педагогічного колективу до здійснення соціалізації особистості, рівень комунікативної активності учнів, рівень життєстійкості учнів, готовність батьків щодо формування чинників соціалізації дитини, рівень соціалізації учнів 8,9 класів.  Розробниками змін  виступили науковий керівник Назаренко Л.М. (управлінська діяльність), директор школи Біль Н.Є. (організація освітнього процесу, фінансово-господарська сфера, робота з батьками),  заступник директора з навчально-виховної роботи Лушнікова С.В. (організація освітнього процесу, організація виховної роботи,  соціальне партнерство), педагог-організатор Дубовська І.В., психолог школи Діжур Н.В. (організація шкільного самоврядування, організація виховної роботи).
Робота педагогічного колективу за результатами експерименту «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом як умова успішної соціалізації дітей та учнівської молоді» схвалена вченою радою Херсонської академії неперервної освіти.
Виховна робота навчального закладу була спрямована на виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості відповідно до національних та загальнолюдських цінностей. Пріоритетним питанням у виховній  роботі школи було успішна соціалізація дітей.
Одним із напрямів у виховній роботі у 2017/2018 році було  моральне виховання, яке спрямоване на  формування загальнолюдських моральних  цінностей, переконань і потреб  поводити себе  згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві,  наслідувати кращі духовно-етичні «зразки» своєї родини, українського народу.
Протягом 2017/2018 навчального року велика увага приділялася превентивному вихованню та правовій освіті. Протягом року соціальним педагогом Діжур Н.В. проводилася діагностика превентивного виховання, проведено 3 засідання Ради профілактики правопорушень.
Належна увага у школі приділялася фізичному вихованню та формуванню здорового способу життя, дотримання режиму дня, утвердження здорового способу життя. Охоплено просвітницькою роботою 55% батьків. Протягом року проводилися місячники безпеки руху, здорового способу життя,  спортивно-масові змагання, змагання з футболу, баскетболу, легкої атлетики тощо. Організовано роботу 3 спортивних секцій, які охоплюють 45 учнів. Кількість дітей, залучених до спортивних секцій, у  порівнянні  з минулим роком, зменшилось.
З метою сприяння  формування вмінь і   навичок діяльності в природі учні школи традиційно взяли участь у шостому Міжнародному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», у Всеукраїнській трудовій акції «Парад квітів біля школи», у заочному конкурсі-огляді «Галерея кімнатних рослин», у Всеукраїнському конкурсі «Мій рідний край - моя земля», «Допоможемо зимуючим птахам», у виставці робіт «Букет замість ялинки»,  у Всеукраїнській  акції «Зробимо Україну чистою». З метою посилення уваги до екологічної освіти і виховання  школярів та залучення їх до практичної природоохоронної роботи в школі пройшов «Місячник екології».    
У 2017/2018 навчальному році  проведено свята Першого дзвоника, святковий концерт до Дня вчителя,  до дня Святого Валентина, ІІ фестиваль дитячої творчості «На крилах мрій», флешмоб «Українська веселка», святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, Останній дзвоник, випускний вечір для учнів 9-х класів. 

Аналіз харчування учнів
У школі організовано гаряче харчування 100 % учнів 1-4-х класів та учнів пільгових категорій (17 учнів) за бюджетні кошти. Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл.
Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та деззасобами. За потребою замінюються чашки, миски. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, холодильним обладнанням, кухонним та столовим інвентарем.
Ведеться журнал контролю та бракеражу сировини, готової продукції. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується відповідно до санітарних норм.  Встановлено, що за станом закладання продуктів та приготуванням готової продукції здійснюється контроль з боку завідувача господарством Сацик О.А., про що свідчить ведення відповідної  документації. У шкільній їдальні є норми закладання продуктів, технологічні карти, таблиця термінів збереження продуктів тощо. Контроль за нормами та якістю харчування ведеться з боку медичної сестри Федай В.Ю.  та відповідальним за харчування Лушніковою С.В. Щоденні меню затверджуються директором школи. 
За батьківські кошти гарячим харчуванням охоплено 151 учнів (82%)       5-9-х класів.

Аналіз роботи соціально-психологічної служби
У школі здійснювався психологічний супровід освітнього процесу. На достатньому рівні налагоджена робота психологічної служби на базі кабінету практичного психолога, обладнаного необхідним інструментарієм і технічними засобами.
Протягом 2017/2018 навчального року робота соціально-психологічної  служби була спрямована на:
-          підвищення психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу;
-          формування навичок здорового способу життя;
-          збереження психічного здоров’я вчителів;
-          профілактику  негативних явищ учнівському середовищі та сім’ї.
Для реалізації цих завдань проводилась діагностична робота:
-          вивчався рівень готовності до навчання та адаптації учнів перших класів;
-          відстежувався рівень адаптації до нових умов навчання учнів 5–х класів;
-          проводилась профдіагостика учнів 9–х класів;
-          досліджувався рівень емоційного вигорання вчителів;
-          діагностика емоційних порушень учнів 8–9 класів;
-          досліджувались інтереси та здібності учнів  6-х класів;
-          вивчався рівень готовності до переходу в основну школу серед учнів 4–х класів.
Крім того постійно здійснювалась консультативна, просвітницька та корекційна робота. Проведено педагогічний консиліум «Педагогічна адаптація учнів 5-х класів до навчання в основній школі», «Педагогічна адаптація учнів 1-х класів до навчання в початовій школі».
З метою попередження жорстокості, насильства та формування безпечного середовища у школі з учнями 6–7 класів проведено годину спілкування «Планета толерантності»,  квест-гру «Я + ТИ = МИ»,  для учнів 8-9 х класів проводились тренінги: «Толерантність людини – найважливіша умова миру»,  «Насильство та його види», «Права людини».
В рамках тренінгового центру для батьків проводились заняття з тем: «Умови успішного виховання», «Спілкування з дітьми», «Батькам про покарання». Психологічна просвіта батьків здійснювалась також і на батьківських зборах.
Проводилась робота з профілактики суїцидальних проявів, з новоприбулими учнями.
З метою формування навичок здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу здійснювалось анкетування учнів щодо виявлення шкідливих звичок, впроваджувалась програма формування навичок здорового способу життя «Рівний – рівному» та інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова».  До співпраці залучались спеціалісти центру СНІДу  з лекцією для учнів 8 – 9 х класів «Жити поруч», дитячий фтизіатр  та психолог центру планування сім’ї, яка провела лекцію для дівчат 8 класу «Формування жіночої ідентичності».
Протягом року велася робота із учнями, схильними до правопорушень.  Згідно з планом роботи школи проводились засідання ради профілактики правопорушень, надавались рекомендації батькам,  вчителям щодо налагодження спілкування та емоційного контакту з дітьми.
На виконання програми протидії торгівлі людьми проводилась настільна гра з учнями 9 класу «Рожеві окуляри». З учнями 7-х класів проведено  заняття з елементами тренінгу  «Безпечний віртуальний простір».
Налагоджено тісну співпрацю зі службою у справах дітей. Для учнів    7-8-х класів була організована зустріч  з головним  спеціалістом служби у справах дітей Левіною Л.П., яка провела лекцію «Адміністративна та кримінальна відповідальність підлітків та батьків». До співпраці також залучено малу поліцейську академію.  Для учнів 7-х класів проведено лекцію «Попередження булінгу».
В рамках тижня профорієнтації  з учнями 9 класу  проведено заняття з елементами тренінгу «Вибір професії».   До співпраці залучено міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Учні відвідали  кулінарний майстер-клас та майстер-клас з водіння та ремонту автомобілів. Проводились тематичні екскурсії. Учні восьмих, дев’ятих класів були запрошені на «День відкритих дверей» у Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж, професійне комерційне училище, вище професійне училище «№2, де їх ознайомили зі спеціальностями закладів.
З вчителями з метою профілактики емоційного вигорання проведено заняття з елементами тренінгу. У наступному році з метою  підвищення культури спілкування вчителів заплановані заняття з теми конфліктології.Аналіз роботи бібліотеки
Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність її використання координує бібліотечно-інформаційний  центр школи відповідно до нормативно-правових документів. Бібліотечно-інформаційний  центр включає як відповідний книжковий фонд, так і необхідний інформаційно-комп’ютерний комплекс (комп’ютер, ноутбук, багатофункціональний пристрій), задовольняє інформаційні потреби учнів та педагогів, розвиває навчально-пізнавальні інтереси, стимулює творчість. Загальна характеристика інформаційно-методичного забезпечення:

№ з/п
Назва приміщення або інформаційного забезпечення
Наявність (+,−)
Площа (кв. м)
Кількість місць
1
Бібліотека
+
60

2
Книгосховище для навчального фонду
+
8,5

3
Читальний зал
+
60
8
4
Інтернет (ADSL технологія)
+
-

5
Локальна мережа школи, до якої включена бібліотека з читальним залом
+


 Бібліотека має в наявності абонемент, поєднаний із читальною залою на 8  місць, книгосховище для навчального фонду.
  Протягом 2017/2018 навчального року суттєво оновлено фонд художньої літератури.  Бібліотека оснащена комп’ютером, 2 ноутбуками, підключеними до мережі Інтернет. Створено блог шкільної бібліотеки:  http://rozbitok.blogspot.com/ «Шкільна бібліотека Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 14».
  Бібліотечний фонд навчального закладу постійно поповнюється навчально-методичною, довідковою літературою та періодичними виданнями відповідно до запитів учасників навчально-виховного процесу. За звітний період основний фонд бібліотеки поповнився на 56 примірників за рахунок позабюджетних коштів; 100 примірників подарувала Херсонська обласна бібліотека імені Дніпрової Чайки. Із періодичних видань у 2017/2018 навчальному році здійснено підписку на 2 фахових видання.
Загалом забезпеченість програмною та навчально-методичною літературою – на високому рівні. У системі здійснюється робота щодо забезпечення підручниками: своєчасно й у повному обсязі подаються попередні замовлення, які виконуються в міру їхнього надходження. Забезпеченість підручниками  складає: 1-7 класи – 82%, 8-9 класи  - 100%, художніми програмовими творами 100% - електронними варіантами.
З метою пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань, вивчення інтересів читачів з учнями проводилися бесіди, бібліотечні медіа-уроки. З метою популяризації літератури з різної тематики та задоволення інформаційних потреб читачів оформлено постійно діючі тематичні  виставки.  Протягом навчального року організовувалися книжкові виставки, присвячені видатним і пам’ятним датам та виставки нових надходжень. З метою популяризації бібліотечної книги і прищеплення інтересу до читання, крім книжкових виставок, бібліотечних уроків проводяться також різноманітні творчі акції, виховні заходи.
З метою залучення  учнів до читання книжки постійно  влаштовуються вечори-зустрічі як на  базі шкільної бібліотеки, так і виїзні творчі зустрічі, виховні заходи на базі міських бібліотек та обласної дитячої бібліотеки.
Отже, забезпеченість школи літературою є належною, існуючі бібліотечні ресурси використовуються максимально, органічно доповнюючись сучасними електронно-інформаційними джерелами, що свідчить про достатньо ефективну роботу шкільної бібліотеки в контексті розвитку єдиного освітнього інформаційного середовища.

Аналіз фінансово-господарської діяльності
У 2017/2018 навчальному році спостерігається наступність у виконанні Програми матеріально-технічного розвитку школи на 2012-2017 роки.  Проведена значна робота щодо поліпшення стану будівлі школи та приміщень. Для поточного ремонту та для забезпечення якісного проведення навчально-виховного процесу залучено бюджетні та позабюджетні кошти:
Роки
Кошти державного бюджету
Кошти місцевого бюджету
Позабюджетні кошти
2015/16
-
102 758 грн.
84 312 грн.
2016/17
-
103 910 грн.
 154 907 грн.
2017/18
-
1 464 320 грн
80 464 грн.
Значну допомогу в напрямі залучення позабюджетних  коштів  надав Батьківський комітет.
  Протягом 2017/2018 навчального року усі матеріальні придбання, дарунки, товари оприбутковані  у встановленому порядку.
Для забезпечення школи власними фінансами  надаються додаткові освітні платні послуги, організовані на підставі письмової заяви батьків та договором про надання  цих послуг.  У поточному році організовано роботу 8 груп подовженого дня. Кошти, отримані від надання додаткових освітніх платних послуг, зараховані  на спеціальний  рахунок закладу.
За 2017/2018 навчальний рік за рахунок бюджетних коштів в закладі: проведено капітальний ремонт корпусу для початкової школи -1 300 000  грн.; придбано меблі для 2-х кабінетів початкової школи - 98 880 грн., класні дошки (4 шт.) - 15 340 грн., меблі для учительської - 15 900 грн., меблі для кабінету логопеда - 8 300 грн.; встановлено сигналізацію - 15 900 грн., вікна (2 шт.) - 10 000 грн.
Супроводжуюча документація щодо фінансових процедур знаходиться в належному стані, оформлюється своєчасно. Загалом розвиток фінансових ресурсів школи з 2015 по 2018 роки  відповідає стратегії розвитку школи.
Аналіз дотримання затверджених лімітних призначень у натуральних показниках по енергоносіях за період 2017/2018 навчального року засвідчив, що у 2017 році переліміту по водопостачанню  та електроенергії  немає.
Відповідність запланованих і виконаних заходів фінансово-господарської діяльності відстежено  в щорічному звіті директора школи на загальних зборах. Майно школи зберігається у належному стані.
Діяльність школи щодо стану  фінансово-господарського забезпечення здійснюється на належному рівні.

Комплексний аналіз освітньої діяльностіпедагогічного колективу дав можливість визначити завдання,які потребують подальшого вирішення у 2018/2019 навчальному році:

У освітній діяльності:
1.         Забезпечити виконання педагогічними колективом Освітньої програми закладу, що передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової та базової загальної середньої освіти.
2.         Вчителям-предметникам впроваджувати в освітню діяльність емоційні, пізнавальні, вольові  методи мотивації під час проведення навчальних занять.
3.         Запроваджувати в основній школі освітню модель співучителювання.

У виховній діяльності:
1.     Виховувати в учнів любов до праці, формувати стійкий інтерес до майбутньої професії.
2.     Підвищувати національну свідомість підлітків.
3.     Підвищувати психологічну грамотність  та відповідальність батьків, постійно залучати до співпраці.

У методичній діяльності:
1.  Підвищувати професійну майстерність: технологія підготовки уроку та його самоаналіз, самоконтроль своєї діяльності.
2.  Оновити методичну базу освітньої діяльності.
3.  Створити необхідні умови для підвищення фахових кваліфікаційних рівнів педагогів.
4.  Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності  освітнього процесу.

В управлінській діяльності:
1.  Розвивати організаційну культуру педагогічного колективу як можливість злагодженої роботи, підвищення професійного рівня персоналу.
2.  Здійснювати профілактику конфліктів у освітньому середовищі; впроваджувати ефективні шляхи вирішення конфліктів.

У господарській діяльності:
1.  Провести ремонт м’якої суміщеної покрівлі.
2.  Привести дизайн класних приміщень до вимог Нової української школи.

Немає коментарів:

Дописати коментар