Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи школи за 2018/2019 навчальний рік
Аналіз кадрового забезпечення
Кадрове забезпечення школи відповідає штатному розпису та навчальному робочому плану школи. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100%.
Освітній рівень вчителів на початок 2018/2019 навчального року: 29 вчителів мають повну вищу педагогічну освіту, 1 вчитель – бакалавр, 1- молодший спеціаліст.

Роки
Всього педагогічних працівників
Спеціаліст,
магістр
Бакалавр
Молодший спеціаліст
Кваліфікований робітник
2015/16
30
27
3
-
-
2016/17
29
28
-
1
-
2017/18
29
27
1
1


У 2018/2019 навчальному році позитивним є те, що за результатами атестації свої кваліфікаційні категорії підтвердили 3 вчителів; 9 вчителів пройшли курсову перепідготовку.
За підсумками року заохочувальними відзнаками нагороджено  2 педагогічних працівників Грамотами управління освіти Херсонської міської ради, 2 – грамотами Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Аналіз методичної роботи
Методична робота в школі була спрямована на  підвищення рівня професійної підготовки вчителя. З метою цілеспрямованої роботи було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2018/2019 навчальний рік.
Один із напрямків методичної роботи школи - професійне вдосконалення вчителів через систему атестації, курсову перепідготовку. На початок року затверджено графік засідань, план засідань, розподілено обов’язки між членами атестаційної комісії, проведено 5 засідань атестаційної комісії. Всього в 2018/2019 навчальному році атестувалося 9 працівників.  Встановлено кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії» - 3 педагогам; підтверджено «спеціаліст першої категорії» - 1 вчитель,  підтверджено «вищу кваліфікаційну категорію» та педагогічне звання «вчитель-методист» - 2 педагогам,  встановлено «вищу кваліфікаційну категорію» - 1 педагогу, встановлено  педагогічне звання «старший учитель» -  1 вчителю, встановлено звання «вчитель методист» - 1 вчитель;
Протягом року на базі школи проведено  міський семінар для вихователів дошкільних закладів (відкриті уроки Курилко О.О., Власенко Т.В.) та відкриті уроки вчителів початкових класів Маценко С.Л., Івашечкіної О.М., Бугаєнко О.В.  для слухачів курсів ХАНО.
  Методична робота в школі спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя шко­ли, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів. В школі на належному рівні організована робота з молодими вчителями. Так, заступником директора з навчально-виховної роботи  Лушніковою С.В.  протягом 2018/2019  н.р. було проведено ряд заходів з молодими вчителями, а саме: анкетування, діагностування, консультації з питань організації  освітньої роботи, складання орієнтовного індивідуального плану молодого вчителя, розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання та індивідуальні методичні рекомендації.
На достатньому рівні організована система наставництва. Роботу вчителя – наставника розглядаємо як одне з найважливіших громадських доручень. Вчителі – наставники  Дзьоба В.М., Сікач Л.В., Курилко О.О.  згідно з індивідуальним планом роботи з молодими вчителями складали індивідуальний план роботи молодих вчителів з урахуванням їх потреб і можливостей, розробляли конспекти уроків, ознайомлювали з науково-методичною літературою, надавали індивідуальні консультації. В травні молодими вчителями  Куль Л.С., Андрющенко В.П. були проведені відкриті уроки, де вони продемонстрували свою педагогічну майстерність.
Якість проведення уроків як один із інструментів забезпечення внутрішньої системи  моніторингу  потребує системного контролю. Уроки вчителів початкових класів носять емоційний настрій,   побудовані на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, які здобувають учні під час міжпредметних зв’язків з іншими навчальними предметами   та набутого життєвого досвіду відповідно їх віковим, психофізичним особливостям та пізнавальним можливостям. Уроки мають раціональну структуру, реалізовано триєдину мету уроку. Чітко розподілено уроки на етапи, визначено дидактичну мету кожного етапу та її дотримано. Під час  уроків вчителі застосовують  інтерактивні  форми і методи роботи з учнями.
Аналіз відвіданих уроків засвідчив, що  учителі основної школи сумлінно готуються до уроків, реалізують триєдину мету уроку, використовують різні засоби навчання, розвивають в учнів навички самостійної роботи, практичного використання набутих знань, використовує наочність, дидактичний та роздатковий матеріал.
Проте, вчителям слід ретельніше продумувати етапи уроку, раціонально використовувати кожну хвилину, правильно підбирати матеріал, застосовувати  не тільки  індивідуальні форми роботи з учнями,  а і групові,   слід звернути увагу на організацію роботи класу, взаємовідносини з колективом та окремими учнями, врахування індивідуальних особливостей кожного. Також деякі вчителі застосовують одноманітну подачу нового матеріалу, метод викладання – інформативно-повідомляючий, що призводить до зниження пізнавальної активності учнів на уроці.
Протягом року психолог проводила різноманітні тренінгові заняття з педагогами спрямовані на розвиток комунікативних вмінь, розвиток вміння долати конфліктні ситуації та інші.

Аналіз освітньої діяльності
Навчальні досягнення учнів 1-2-х класів оцінювалися вербально. Серед учнів 3-4-х класів 10 учнів (9,6%) навчаються на високому рівні, 50 учнів (48%) – на достатньому, 44 учня (42,4%) – на середньому рівні,  відсутні учні  на початковому рівні. Рівень компетентності учнів 3-4-х класів складає 57,6 %. У порівнянні з  минулим  навчальним роком  (56 %) показник збільшився на 1,6 %, що свідчить про ріст навчальних досягнень учнів початкової школи.
Серед учнів 5-9-х класів найвищий рівень компетентності показали учні 5-А (54%) ,5-Б класів (48%) та  8-А клас(52%). Найнижчий – у 7-Б класі (9 %), 8-Б класі  (17 %). Загалом, у 5-9-х класах рівень компетентності складає 32%, що на 3% вище за 2017/2018 навчальний рік.  Збільшилось кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень -19 учнів (6 %)  у порівняні з 2017/2018 навчальним роком – 15 учнів (4%).
Загалом, рівень компетентності учнів 3-9-х класів складає 42%, що на 4% вище, ніж минулого року.
Певних успіхів досягли учні у ІІ,ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад.
         Порівняльний аналіз участі у конкурсах, олімпіадах:

Кількість призових місць в олімпіадах та конкурсах збільшилось.  Проте, призових місць у конкурсі українознавців ім.П.Яцика учні школи не посіли.

Аналіз виховної  роботи
Для підвищення якості виховного процесу був розроблений план роботи навчального закладу, який охопив такі напрямки виховання: національно-патріотичне виховання; превентивне виховання; фізичне виховання; розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури засобами натуралістичної роботи; професійна орієнтація та допрофільна підготовка; художньо-естетичне виховання; підготовка підростаючого покоління до сімейного життя.
У 2018/2019 навчальному році робота з національно-патріотичного виховання була спрямована на формування в учнівської молоді високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, відповідального ставлення  до обов’язку Захисника України. З цією метою у всіх класах оформлено стенди «Державна символіка України». У грудні проведено місячник патріотичного виховання, в рамках якого відбулися тематичні години спілкування, виставка літератури: «Патріотизм – нагальна потреба»,  виставка дитячих малюнків «Моя країна – Україна»,  психологічний тренінг «Формування патріотичної культури та морального досвіду підлітків».
Протягом 2018/2019 навчального року велика увага приділялася превентивному вихованню. Соціальним педагогом Діжур Н.В. проводилася діагностика превентивного виховання, проведено 3 засідання Ради профілактики правопорушень. В рамках просвітницько-профілактичної діяльності за проектом «Шкільний офіцер поліції» пройшли заходи  щодо попередження жорстокості, насильства, булінгу та формування безпечного середовища у школі.
Належна увага у школі приділялася фізичному вихованню та підвищенню рівня фізичної підготовки учнів, формуванню здорового способу життя, дотримання режиму дня. Протягом року проводилися місячник безпеки життєдіяльності, місячник здорового способу життя,  спортивно-масові заходи тощо. Організовано роботу спортивних секцій з легкої атлетики, настільного тенісу, ушу, художньої гімнастики, які охоплюють 55 учнів. Кількість дітей, залучених до спортивних секцій, у  порівнянні  з минулим роком, збільшилась. З метою  пропаганди здорового способу життя були проведені Олімпійський тиждень, День здоров’я, День туризму, Олімпійський урок та щорічний  спортивний чемпіонат «Мамы, папы, мы - спортивны и дружны».
З метою формування екологічної культури для розвитку знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури засобами натуралістичної роботи у школі спрямовано роботу з екологічного виховання. Учні школи традиційно отримали нагороди в акціях: «Зробимо Україну чистою разом», «Квітучий Херсон», «Парад квітів біля школи»; у  міських конкурсах: «Галерея кімнатних рослин», «Парки – легені міст і сіл», «В об’єктиві натураліста». З метою посилення уваги до екологічної освіти і виховання  школярів та залучення їх до практичної природоохоронної роботи в школі пройшов «Місячник екології».   Учні та вчителі школи брали активну участь у проведенні благоустрою території школи в рамках акції «За чисте довкілля». Було впорядковано територію шкільного подвір’я (7514кв.м), висаджено 7 дерев (дуби), 2 кущі (троянди), розсаду маргариток, ірисів, гвоздики та  газаній.
З метою  залучення школярів до активної участі в мистецькому житті України, духовного розвитку особистості, виявлення і підтримки обдарованої учнівської молоді в навчальному закладі організовано  4 гуртки художньо-естетичного спрямування, якими охоплено 60 учнів.  Організована і постійно діє виставка дитячих малюнків та виставка особистих досягнень учнів. Традиційно протягом року учні відвідали ККЗ «Ювілейний», Херсонський Академічний обласний театр ляльок, Херсонський краєзнавчий музей.
У 2018/2019 навчальному році  проведено свято Першого дзвоника, заходи до Дня вчителя,  до дня Святого Валентина, флешмоб до Дня вишиванки, святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, виховні заходи класних керівників 1 – 9-х класів, Останній дзвоник, випускний вечір для учнів 9-х класів.
З метою організації профорієнтаційної роботи в школі протягом  2018/2019 навчального року проведено зустрічі з викладачами: Одеської національної академії харчових технологій,  Херсонського ліцею поліграфії; Херсонського економіко-правового коледжу, Херсонського політехнічного коледжу,  Херсонського аграрного університету; Херсонського професійного суднобудівного ліцею; Херсонського вищого професійно - комерційного училища,  Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. Протягом року  в Аграрному університеті учні 9-го класу пройшли навчання у Школі Економіки «School of Economics» та Школі Математики.
Загальношкільним органом учнівського самоврядування є учнівський Парламент, який обирається щорічно на початку навчального року. У роботі учнівського самоврядування задіяні  35 % від загальної кількості школярів. У шкільному парламенті створено міністерства: культури та розваг, здоров’я та спорту, краєзнавства та екології, науки та мистецтва, фінансів та волонтерства, інформації та преси, дисципліни та порядку.
Основним принципом учнівського самоврядування школи є девіз «Якщо хочеш змінити світ на краще – почни з себе! Твори своє життя!». Представники учнівського самоврядування брали участь у конференціях та роботі комісії з питань зв’язків з громадськістю Міського учнівського парламенту  та розвитку шкільного лідерського руху. Міністерством інформації та преси випускається шкільна газета «Екватор». Лідери учнівського самоврядування приймали участь у конкурсі «Місцеве самоврядування очима учнівської молоді» (ІІ місце), «Краща  шкільну газета» ( ІІ місце), «Я лідер - за мною майбутнє» (ІІІ місце), «Тиждень життя учнівського парламенту» (ІІ місце), «Кращий юний репортер» (ІІ місце), «Разом до безпечного інтернету», «Думай глобально,  дій лояльно». Міністерством фінансів та волонтерства були організовані  благодійні акції: «Ветеран  живе поруч», «Діти-дітям»,  «Допоможемо бійцям АТО».

Аналіз харчування учнів
У школі організовано гаряче харчування 100 % учнів 1-4-х класів. Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл. Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений в необхідній кількості посудом, миючими та деззасобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сирої продукції, готової продукції, здоров’я  працівників харчоблоку,журнал виконання норм харчування. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується. Встановлено, що за станом закладання продуктів та приготуванням готової продукції здійснюється контроль з боку завідувача господарством Сацик О.А., про що свідчить ведення відповідної  документації. У березні отримано за бюджетні коштиелектричну м’ясорубка.
У шкільній їдальні є норми закладання продуктів, технологічні карти, таблиця термінів збереження продуктів Щоквартально ведеться контроль за нормами та якістю харчування з боку медичної сестри Федай В.Ю. та відповідальним за харчування  Лушніковою С.В. Щоденні меню затверджуються директором школи. 
За батьківські кошти гарячим харчуванням охоплено 158 учнів (84,7%) 5-9-х класів та 13 учнів пільгових категорій  за бюджетні кошти.
За потребою замінюються чашки, тарілки. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, холодильним обладнанням, кухонним та столовим інвентарем, посудом, миючими та дизенфікуючими засобами. На батьківських зборах розглядається питання щодо користі гарячого харчування, проводиться анкетування щодо якості харчування у школі.

Аналіз роботи бібліотеки
Бібліотека навчального закладу є його структурним підрозділом. Завідувач бібліотеки свою роботу організовує відповідно до річного плану роботи школи, що затверджується педагогічною радою школи.  Завдання, що стоїть перед сучасною  шкільною бібліотекою  здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітнього процесу.
 У роботі шкільної бібліотеки  були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб.
Діяльність шкільної бібліотеки у 2018/2019 н.р. була спрямована на виховання в учнів  поваги до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою, а також на виховання бережливого ставлення до книг та підручників; з роз’ясненням як зберігати підручники в процесі навчання.
З метою пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань, вивчення інтересів читачів з учнями проводилися:
-         бібліотечні уроки: бесіда «Правила поводження з книжкою» (2 кл.), «Цей мудрий світ - бібліотека» (3 кл.); «Казкова мозаїка Г.К.Андерсона»           (3 кл.),  « Шлях підручника до читача» (5 кл.), «Структура книги» (4 кл.), «У казки на гостинах» (1 кл.), «Види та типи словників» (7 кл.);
-         заходи, спрямовані на підвищення інформаційної культури читачів: літературна година «Писемність та книжкова справа в Київській Русі» (6 кл.); «Дарують мудрість дітям книги» (5 кл.); урок доброти «Виховуй у собі людину» (2 кл.), подорож  «Країною Радості й Добра» (4 кл.), «Школа казок Сухомлинського» (3 кл.), виховна година «Шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь гладенько» (5 кл.), круглий стіл «В.О.Сухомлинський – видатний педагог сучасності» та його «10 правил: чого не можна робити» (7 кл.);
-         для популяризації читання та розширення світогляду учнів бібліотека протягом року готувала виставки: «Світлофор», «Мудрість козацької доби», «Мова - це духовне багатство народу», «Пам’ять про голодні роки», «Зростаймо патріотами», «Моя ти рідна, горда мово», «Герої не вмирають», «Великий Кобзар», «Нас пам’ять кличе у роки  війни», «Подорож у світ фантастики», «Мудрий світ казок», «Цей багатогранний мистецький світ», «Людина з великої літери», «Нові книги – нові зустрічі».
З метою популяризації бібліотечної книги і прищеплення інтересу до читання, крім книжкових виставок, бібліотечних уроків проводяться також різноманітні виховні заходи.
Бібліотечних уроків та бібліотечних бесід проведено – 20;
Шкільна бібліотека приймала фахівців інших бібліотек для проведення бібліотечних уроків  - 10;
Прийнято участь  в семінарах шкільних бібліотек – 5;
Перевірка стану підручників – 3 рази протягом року;
Здійснено  тематичних екскурсій до інших бібліотек: всього – 14;
-         Обласна дитяча бібліотека ім. Дніпрової Чайки – 11;
-         Центральна міська дитяча бібліотека «Гном» - 1;
-         Бібліотека № 13 -  2;
Протягом року читачі шкільної бібліотеки брали участь у конкурсах «Ігри патріотів Херсонщини», «Читацькі перегони» - «Читання планшетної ери», Всеукраїнському конкурсі дитячого читання «Книгоманія 2019», у якому учениця 7-Б класу Бут Валерія посіла  ІІ місце серед шкіл Корабельного району.
На базі навчального закладу з учнями 8 класів відбулася творча зустріч з поетом Анатолієм Кичинським.
Протягом навчального року  проводилася акція  «Подаруй школі книгу», завдяки якій фонд бібліотеки поповнився новими книгами. За звітний період основний фонд бібліотеки поповнився на 60 примірників за рахунок позабюджетних коштів; 6 примірників за рахунок бюджетних коштів; із періодичних видань  у 2018/2019 навчальному році здійснено підписку на 3 фахові видання.
Загалом забезпеченість програмною та навчально-методичною літературою – на високому рівні. У системі здійснюється робота щодо забезпечення підручниками: своєчасно й у повному обсязі подаються попередні замовлення, які виконуються в міру їхнього надходження. Забезпеченість підручниками  складає: 1-7 класи – 85%, 8-9 класи - 100%, художніми програмовими творами 100% - електронними варіантами.
Постійно ведеться робота щодо вивчення бібліотечного фонду для своєчасного списання, заміни втрачених книг та  підручників, рух літератури по книгах сумарного обліку, з читачами-боржниками; надається допомога у підготовці до навчального процесу  за допомогою інтернет-ресурсів.
Протягом 2018/2019 н.р. завідувач бібліотекою взяла участь у практикумі «Школа каталогізатора: впровадження УДК в бібліотеці», у квітні прослухала курси підвищення кваліфікації у Херсонській академії неперервної освіти та взяла участь у 5 семінарах при Херсонській обласній бібліотеці ім.Дніпрової Чайки.

Аналіз фінансово-господарської діяльності
У 2018/2019 навчальному році спостерігається наступність у виконанні Програми матеріально-технічного розвитку школи на 2018-2023 роки.  Проведена значна робота щодо поліпшення стану будівлі школи та приміщень.
Для поточного ремонту та для забезпечення якісного проведення навчально-виховного процесу залучено бюджетні та позабюджетні кошти:
Роки
Кошти місцевого бюджету
Позабюджетні кошти
2015/2016
102 758 грн.
84 312 грн.
2016/2017
103 910 грн.
154 907 грн.
2017/2018
1 464 320 грн.
80 464 грн.
2018/2019
311 932 грн.
70 711 грн.

   У поточному році організовано роботу 4 груп подовженого дня. Кошти, отримані від надання додаткових освітніх платних послуг, зараховані  на спеціальний  рахунок закладу.
 За 2018/2019 навчальний рік за рахунок бюджетних коштів в закладі придбано:
1)    багатофункціональний пристрій для навчальних цілей «Нова українська школа» – 11 418,00 грн.,
2)    фліп-чарт (НУШ) – 2 386,55 грн., 
3)    ігровий диванчик (2 шт.) – 8 766,00 грн.,
4)    каремати пазли – 5 358,00 грн.,
5)    крісла мішки – 6 260,00 грн.,
6)    принтер - 6 960,00 грн.,
7)    дошка маркерна – 1 365,00 грн.,
8)    мультимедійний проектор Canon LV-WX320 – 2 шт. - 28 598,68 грн.,
9)    комплект стіл учнівський одномісний з полицею зі стільцем антисколіозний №4-6  (65 шт.) - 89 700 грн.,
10)                      акустична система – 6 000 грн.,
11)                      принтер Canon 3411 - 4 620,00 грн.,
а також здійснено капітальний ремонт рулонної покрівлі  - 140 500,00 грн.
Значну допомогу в напрямі залучення позабюджетних  коштів  надав батьківський комітет. Протягом 2018/2019 навчального року усі товари, отримані як благодійна допомога, оприбутковані  у встановленому порядку.
За 2018/2019 навчальний рік в закладі виконана наступна робота, а саме:
-     встановлено металопластикові вікна та відремонтовано відкоси,
-     відремонтована труба гарячого водопостачання;
-     здійснено ремонт труби в підвальному приміщенні,
-     ґрунтування та фарбування фасаду будівлі школи,
-     ремонт кахлю у  туалеті для дівчат та хлопців,
-     ремонт та встановлення довідників до вхідних дверей,
-     замінені фільтри для очистки води,
-     здійснені заходи по профілактичній дератизації, дезінсекції, дезінфекції; виконане профілактичне вимірювання  електрообладнання, а саме контурне заземлення будівлі;
-     перезаряджено 4 вогнегасники.
Супроводжуюча документація щодо фінансових процедур знаходиться в належному стані, оформлюється своєчасно. Загалом розвиток фінансових ресурсів школи з 2017 по 2019 роки  відповідає стратегії розвитку школи.
Аналіз дотримання затверджених лімітних призначень у натуральних показниках по енергоносіях за період 2018/2019 навчального року засвідчив, що у 2018 році переліміту по водопостачанню  та електроенергії  немає.
Відповідність запланованих і виконаних заходів фінансово-господарської діяльності відстежено  в щорічному звіті директора школи на загальних зборах. Майно школи зберігається у належному стані.
Діяльність школи щодо стану фінансово-господарського  забезпечення здійснюється на належному рівні.Немає коментарів:

Дописати коментар