Стратегія розвитку гімназії

 


МІСІЯ, БАЧЕННЯ, СТРАТЕГІЯ

 

Херсонська  гімназія №14 - це сучасний заклад освіти, де забезпечується різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

 

План стратегічного розвитку спрямований на:

виконання:

-       Конституції України;

-       законів України «Про освіту»,«Про повну загальну середню освіту»;

-       Концепції Нової української школи;

-       Державних стандартів початкової і базової загальної середньої освіти;

-       Конвенції про права дитини.

реалізацію:

-       сучасної державної політики в освітній галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;

-       нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

-       засад “педагогіки партнерства”;

створення:

-       належних умов для розвитку здібностей, потреб та інтересів кожної дитини;

-       освітнього середовища, неупередженого та справедливого у ставленні  до кожного учня;

-       моделі виховання, орієнтованої на повагу до прав людини, демократії, підтримку добрих ідей, плекання української ідентичності;

-       системи забезпечення якості освіти;

-      нового просторово-предметногооточення та засобівнавчання;

забезпечення:

-       стабільного функціонування закладу освіти;

-       розвитку мережі закладу освіти з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

-       функціонування системи якості освіти;

-       реалізації реформи Нова українська школа.

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГІМНАЗІЇ

 

Головні цінності педагогічного колективу— дитина, культура, творчість. Основний принцип педагогіч­ного процесу закладу — цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, освітнім середовищем, у якому індивід самостверджується й самореалізується.

Наша мета - створення такого середовища в гімназії, яке б плекало особистість, створю­вало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника гімназії, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Завдання - реалізація ціннісних пріоритетів особистості, створення розвивального середо­вища, у якому б реалізувалася модель випускника Нової українсько школи:

Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення.

Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини.

Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

 

Стратегічний план розвитку включає в себе:

 

1. Освітню та виховну складові.

2. Методичну складову.

3. Систему збереження та зміцнення здоров’я здобувача освіти та вчителя.

4. Програму матеріально-технічного розвитку на 2020-2024 роки

 

 

Зміст діяльності

Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки партнерства.

В основу змісту діяльності гімназії покладено заняття, які дозволяють формувати у учнів цілісне сприйняття світу, визначати сфери діяльності відповідно до своїх здібностей і можливостей, оволодівати предметними та ключовими компетентностями.

Напрям діяльності з розвитку комунікативної компетентності учасників освітнього процесу передбачає запровадження виховних заходів та використання у навчальній діяльності інноваційних технологій з метою розвитку наступних складових комунікативної компетентності:

-орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда;

-спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при ситуативній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища;

-адекватна орієнтація в собі – власномупсихологічномупотенціалі, потенціалі партнера, у ситуації;

-готовність і уміннябудувати контакт з людьми;

-внутрішнізасобирегуляціїкомунікативнихдій;

-знання, уміння і навичкиконструктивногоспілкування;

-внутрішніресурси, необхідні для побудовиефективноїкомунікативноїдії у визначеномуколіситуаційміжособистісноївзаємодії.

Закладосвітипрацюєвідповіднодоплануроботи, основним документом, щорегулюєосвітнійпроцес є освітняпрограма та робочінавчальніплани, якіскладаються на основітиповихнавчальнихпланів, затвердженихМіністерствомосвіти і науки України.

 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ

 

І.Освітня та виховна складова

 

1.     Освітня

Освітнядіяльність закладуосвітиспрямована на формування у випускникагімназіїякостей, необхідних для життєвого та професійноговизначення, тобто на оволодіння ним ключовими компетентностями для навчаннявпродовжжиття, визначенихуЗаконіУкраїни «Про освіту»:

-         вільневолодіннядержавноюмовою;

-         здатністьспілкуватисярідною (у разівідмінностівіддержавної) таіноземнимимовами;

-         математичнакомпетентність;

-         компетентності у галузіприродничих наук, техніки і технологій;

-         інноваційність;

-         екологічнакомпетентність;

-         інформаційно-комунікаційнакомпетентність;

-         навчаннявпродовжжиття;

-         громадянськітасоціальнікомпетентності, пов’язані з ідеямидемократії, справедливості, рівності, правлюдини, добробутутаздоровогоспособужиття, з усвідомленнямрівнихправ і можливостей;

-         культурнакомпетентність;

-         підприємливістьтафінансоваграмотність;

-         іншікомпетентності, передбаченістандартомосвіти

 

·         Забезпечення роботи закладу відповідно до вимогсуспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, гімназії в цілому, можливостями і потребами сім’ї, громади, недержавних організацій.

·         Продовження виконання державного замовлення на освіту в рамках Держстандарту гімназією в повному обсязі і високоякісно, забезпечення її випускникам свободи вибору та широких перспектив у майбутньому.

·         Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу для покращення ефективності освіти.

·         Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.

·         Утвердження закладу освіти, як гімназії, де основні зусилля спрямовуються не на просту передачу знань від учителя до учня, а на розвиток здібностей та ключових компетентностейздобувачів освіти.

·         Оптимізаціямережікласів та збільшення контингенту учнів за рахунококремого корпусу, в якомунавчаютьсяпершікласи.

·         Поглиблення та урізноманітнення форм співпраці з вищими навчальними закладами вищої освіти міста Херсона.

·         Розвиток комунікативних навичок здобувачів освітиу володінні іноземною мовою.

·         Включення в регіональні освітні проєкти та гранти.

·         Налагодження мережевих взаємодій з іншими закладами освіти, розвиток гімназії як відкритої освітньої системи.

 

2. Виховна

·         Формування здобувача освітияк активного, свідомого, творчого суб’єкта освітнього процесу.

·         Розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в освітньому просторі.

·         Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології у освітньому процесі.

·         Виховання правової культури в умовах демократичного суспільства.

·         Реалізація проєкту «Батьківська академія» з метою співпраці «гімназія - батьки».

·         Продовження впровадження екологічних програм, з метою створення здорового простору навколишнього середовища.

·         Формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції українського суспільства в європейський простір.

Очікувані результати:Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;збереження контингенту учнів;сформованість ключових учнівських компетентностей; підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти.

 

 

ІІ.Методична складова

 

-     створення цілісної системи методичної роботи, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу гімназії;

-     вивчення нормативно-правових та інструктивно-методичнихдокументів про гімназію;

-     підвищеннярівняуправлінськоїдіяльності, загальноїкультурипедагогічногоколективу;

-     дослідженнярівняефективностізастосуванняіндивідуальної, групової та колективноїформиорганізаціїметодичноїроботи;

-     систематичневивчення й аналізнавчальнихпланів, програм, підручників, навчальнихпосібників, методичнихрекомендаційщодовивченняшкільнихдисциплін;

-     вивчення, узагальнення, упровадження, популяризаціяпередовогопедагогічногодосвіду;

-     здійснення психолого-діагностичногосупроводуметодичноїроботи з педагогічними кадрами;

-     керівництвороботоюметодичнихпідрозділів та координаціяїхньоїдіяльності;

-     активневпровадження й використаннядосягнень, рекомендаційпсихолого-педагогічної науки;

-     створенняорганізаційних умов для безперервноговдосконаленняфаховоїосвіти та кваліфікаціїпедагогічнихпрацівників;

-     залученняпедагогів до науково-методичної та дослідницькоїроботи;

-     удосконаленняосвітньогопроцесу шляхом диференціації, індивідуалізаціїнавчання, упровадженняновихпедагогічнихтехнологій;

-     проведеннясистемиметодичнихзаходів, спрямованих на розвитоктворчихможливостейпедагогів;

-     зміцненняматеріально-технічного та навчально-методичного забезпеченнянавчальнихкабінетів;

-     аналіз стану викладанняпредметів та  курсів за вибором;

-     удосконаленняроботизіздібними та обдарованимиучнями;

-     координаціязмісту й організаційних форм методичноїроботинавчального закладу;

-     наданняметодичноїдопомоги молодим учителям;

-     підвищенняефективності та результативностіосвітньогопроцесу.

  Головнінапрямкиметодичноїроботи:

-     опрацюванняпедагогічнимипрацівниками нормативно-правовихдокументівщодоорганізаціїосвітньогопроцесу, актуальних проблем методики викладанняшкільнихдисциплін;     

-     організаціяпідвищеннякваліфікаціївчителів;

-     підтримкаінноваційноїдіяльностівчителів;

-     наданнядопомоги педагогам у підготовці до атестації;

-     діагностичнадіяльністьщодоякостінавчанняучнів.

Структура методичноїроботигімназіїпоєднує:

-     розглядосновнихметодичних проблем педагогічною радою;

-     керівнукоординаційну роботу Методичноїради;

-     роботу методичнихоб’єднань, творчихгруп, постійнодіючихсемінарів-практикумівізупровадженняінноваційнихосвітніхтехнологій;

-     видавничудіяльність;

-     співпрацю з КВНЗ «Херсонськаакадеміянеперервноїосвіти»;

-         залученняобдарованихдітей до дослідницькоїдіяльності в різних конкурсах тощо.

ВпровадженняSTEM-освіти: здійснення переходу до компетентнісноїмоделінавчання та впровадженняновихметодичнихпідходів, перш за все, передбачає:

-       принциповоновецілепокладанняупедагогічномупроцесі, зміщенняакцентів у навчальнійдіяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні;

-       визначення та оцінюваннярезультатівнавчання через ключові та предметнікомпетентностіздобувачаосвіти;

-       запровадженняінноваційних, ігровихтехнологійнавчання, інтерактивнихметодівгруповогонавчання, проблемних методик з розвиткукритичного і системного мисленнятощо;

-       корегуваннязмістуокремих тем навчальнихпредметів з акцентом на особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, цінніснеставлення до досліджуваногопитання;

-       впровадженняінтегрованихуроків, якіспрямовані на встановленняміжпредметнихзв’язків, щосприяютьформуванню в учнівцілісного, системного світогляду, актуалізаціїособистісногоставлення до питань, щорозглядаються на уроці.

 

Очікувані результати:Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів);підвищення рівня навчальних досягнень учнів;поліпшення якісних результатів предметних олімпіад;стійкий позитивний імідж гімназії в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності.

 

ІІІ. Система збереження і зміцнення здоров’я здобувача освіти та вчителя.

 

·         Створення в гімназії цілісної системи позитивного підходу до здорового способу життя, забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.

·         Сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.

·         Забезпечення здобувачів освітинеобхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.

·         Створення науково-інформаційного простору з питань збереження та зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу.

·         Розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії гімназії, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

Очікувані результати:Створеннясприятливих умов для пошуку, підтримки  та розвиткуздорових, обдарованихдітей;  впровадженняздоров’язберігаючихтехнологій в освітнійпроцесс.

 

 

Структура організації освітнього  процесу на двох ступенях навчання

 

В проектуванні і реалізації стратегічних напрямів розвитку за ступенями освіти ми йдемо в першу чергу «від учня», тобто декларування та втілювання на практиці ідеї, які відображають ставлення школярів до своєї особистої участі в освітньому процесі. Метою будь-якої освітньої системи є створення умов, які забезпечують досягнення здобувачем освіти відповідного рівня освіти. Початкова школа (1-4 класи)

Початкова школа поряд із традиційними цілями освітнього процесу на цій ступені навчання - формування базових знань, умінь та навичок - проголошує ціль розвитку пізнавальної мотивації учня та розвитку комунікативних компетенцій учня, тобто навичок культури спілкування та самопізнання.
Призначення початкової школи полягатиме у становленні життєвих навичок особистості учня.

Основне завдання початкової школи - створити умови, які допоможуть дитині, яка починає свій освітній шлях, повірити в те, що навчання може і повинно бути для нього успішним, цікавим та привабливим.

У школі І ступеня пропонуються такі освітні програми:

-       Естетичне навчання з впровадженням предметів музично-хореографічного циклу;

-       Традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Основна школа (5-7 класи)

Стратегічним напрямком розвитку середнього ступеню освіти є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка, яку можна сформулювати в словах: «Я вмію та люблю вчитися» і розвивається відповідний комплекс навчальних умінь та навичок та відповідна система цінностей та мотивів участі в щоденному шкільному житті.

Продовжуючи цілі початкової школи, основним завданням основної школи є створення таких умов, які дозволять допомогти учню засвоїти «технології успіху та досягнень», при цьому зберегти загальну емоційно-позитивну орієнтацію на гімназію. Крім того, реалізація даного стратегічного напряму буде сприяти створенню у школярів комплексної освітньої мотивації, тобто мотивації з основою не тільки на традиційних мотивах обов'язку, але й мотивів корисності (прагматичні) та мотивів задоволення (отримання радісних відчуттів та можливості самореалізації в процесі освітньої діяльності). В подальшому на старшому ступені навчання, отримані учнями 5-7 класів навички ефективної навчальної діяльності дозволять їм успішно засвоювати зміст будь-якого профілю навчання та усвідомлено проектувати свої майбутні професійні та освітні орієнтири.

Основна школа (8-9 класи)

Метою цього етапу є рання спеціалізація за обраним напрямом навчання та створення класів допрофільної підготовки.

Головним напрямом роботи зі здобувачами освіти стає формування первинної профільної орієнтації, вдосконалення навичок самостійної інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції особистості.

Призначення основної школи - розвиток функціональної грамотності учня, функціональних компетенцій, створення умов успішної життєдіяльності в суспільстві, впровадження системи допрофільної підготовки до мультипрофільного навчання.

У школі ІІ ступеня пропонуються такі освітні зміни:

Здійснення переходу до компетентнісної моделі навчання та впровадження нових методичних підходів, перш за все, передбачає:

-       принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі, зміщення акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні;

-       визначення та оцінювання результатів навчання через ключові та предметні компетентності здобувача освіти;

-       запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик з розвитку критичного і системного мислення тощо;

-       корегування змісту окремих тем навчальних предметів з акцентом на особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання;

-       впровадження інтегрованих уроків, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці.

 

ІV. Програма  матеріально-технічного розвитку на 2020-2024 роки

         Фінансово-господарська діяльність закладу  здійснюється відповідно до Статуту. Джерелами матеріального забезпечення закладу освіти  є:

-          кошти державної субвенції, передбачені нормативним фінансуванням загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів у обсязі Державних стандартів освіти;

-           кошти міського бюджету;

-          кошти, отримані закладом від надання додаткових освітніх послуг;

-          благодійна допомога.

Одним із елементів збагаченого освітнього середовища є наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка повинна  забезпечити його наповнення сенсорними стимулами:

-          хорошим дизайном приміщень та території закладу;

-          наявністю сучасних технічних засобів для здійснення освітньої діяльності;

-          відповідною спортивною базою (спортивна зала, спортивне обладнання, спортивний майданчик);

-          естетичністю засобів навчання, шкільного одягу тощо.

Мета програми:

Удосконалення матеріально-технічного забезпечення закладу освіти, впровадження нових механізмів господарювання, естетичне оформлення приміщення та забезпечення новітнього освітнього середовища закладу освіти, створення безпечних і комфортних умов для організації освітнього процесу.

Завдання:

-          організація державного утримання шкільної споруди та приміщень, їх обслуговування і ремонт;

-          залучення коштів з різних джерел фінансування для забезпечення якісного освітнього процесу;

-          модернізація матеріально-технічної бази закладу;

-          створення безпечних умов для життєдіяльності освітнього закладу;

-          створення нового динамічного освітнього простору.

Реалізація програми:

№з/п

Зміст діяльності

Терміни реалізації

Територія закладу

1

Оновлення зелених насаджень

2020-2024рр.

2

Ремонт м’якої суміщеної покрівлі

до 2023р.

3

Заміна спортивних споруд, встановлення спортивних тренажерів

2021-2023рр.

4

Капітальний ремонт фасаду закладу освіти

до 2023р.

 

 

 

Приміщення закладу

1

Капітальний ремонт харчоблоку та обідньої зали

2021-2023рр.

2

Капітальний ремонт актової зали

2021-2023рр.

3

Заміна вікон на металопластикові

2020-2024рр.

4

Заміна електричної проводки на І, ІІ, ІІІ поверхах

2020-2024рр.

5

Заміна труби для подачі тепла на І поверсі

2020р.

 

 

 

Навчальні приміщення

1

Поточні ремонти навчальних кабінетів

2020-2024рр.

2

Оновлення інтер’єру та оформлення рекреацій на І, ІІ, ІІІ поверхах

2020-2024рр.

3

Заміна вводу системи водопостачання

2020-2021

4

Придбання спортивного інвентарю

2020-2024рр.

 

 

 

Технічні засоби навчання

1

Придбання принтерів

202-2024рр.

2

Придбання проекторів

2020-2024

3

Удосконалення і розширення локальної комп’ютерної мережі закладу

2020-2023рр.

 

 
Немає коментарів:

Дописати коментар