Статут закладу


 


І. Загальні положення

1.1 Херсонська гімназія №14 Херсонської міської ради є правонаступником Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №14 Херсонської міської ради.

1.2 Херсонська гімназія №14 Херсонської міської ради (далі - гімназія №14) є комунальним закладом загальної середньої освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової середньої освіти.

1.3 Засновником гімназії № 14 є Херсонська міська рада (далі - Засновник).

Засновник делегує окремі функції уповноваженому ним органу -

управлінню освіти Херсонської міської ради. Управління гімназією в межах повноважень здійснюється Херсонською міською радою, директором гімназії №14, педагогічною радою та загальними зборами.

1.4 Повне найменування: Херсонська гімназія №14 Херсонської міської ради. Скорочене найменування: гімназія №14.

1.5 Місце знаходження гімназії №14: УКРАЇНА 73025, МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, БУДИНОК 20.

1.6 Гімназія №14 є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради або мати самостійний баланс, рахунки в банківських установах та Держказначействі.

1.7 Гімназія №14 є неприбутковою установою, утримання якої здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.8 В гімназії ЛІ'14 створений та функціонує структурний підрозділ - початкова школа.

1.9 Основним видом діяльності гімназії №14 є освітня діяльність, що здійснюється на таких рівнях: початкова освіта та базова середня освіта.

1.10 Гімназія № 14 функціонує з метою;

·                 забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь інших людей і суспільства;

·                 формування у здобувачів освіти компетентносте#, визначених державними стандартами.

1.11 Завданнями гімназії № 14 є:

ü забезпечення якості освіти;

ü     забезпечення академічної доброчесності;

ü оприлюднення критеріїв,

ü правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;

ü забезпечення реалізації права громадян на початкову та базову середню освіту;

ü виховання громадянина України;

ü виховання шанобливого становлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

ü формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

ü виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

ü розвиток особистості здобувачів освіти та вільне формування політичних і світоглядних переконань;

ü виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

ü створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.12 Гімназія №14 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законами, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, нормативно-правовим актами Міністерства освіти і науки України, розпорядчими документами управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління освіти міської ради, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.13 Гімназія №14 має право на гарантовану державою академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію, визначену Законом України «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом, а саме:

ü     проходити в установленому порядку інституційний аудит; визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу; визначати варіативну частину освітньої програми; в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

ü     спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

ü     використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до здобувачів освіти;

ü     бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

ü     отримувати кошти і матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб у порядку, визначеному законодавством України;

ü     залишати у своєму розпоряджанні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

ü   використовувати різні форми морального і матеріального заохочення вчителів, оплати праці в межах власного кошторису згідно з чинним законодавством;розвивати власну матеріально-технічну базу.

1.14 Гімназія №14 несе відповідальність перед здобувачами освіти, управлінням освіти міської ради, Херсонською міською радою за:

ü     безпечні умови освітньої діяльності; дотримання Державних стандартів освіти;

ü     реалізацію завдань повної загальної середньої освіти, визначених законами України;

ü     дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни; прозорість та інформаційну відкритість гімназії.

1.15 Освітній процес у гімназії №14 здійснюється державною мовою. На підставі заяв батьків здобувачів освіти або осіб, що їх замінюють, можуть створюватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів.

1.16 У гімназії № 14 створюються та функціонують методичні об’єднання класних керівників, учителів іноземної мови, учителів гуманітарно-естетичного та природничо-математичного циклів, початкових класів.

1.17 Медичне обслуговування здобувачів освіти, працівників гімназії №14 та відповідні умови для його реалізації здійснюються закладами охорони здоров’я та медичним працівником, який входить до штату гімназії №14.

1.18 Класи в гімназії №14 формуються згідно з нормативами їхньої наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування.

1.19 Зарахування до гімназії №14 здійснюється відповідно до наказу директора гімназії №14, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків здобувачів освіти.

До заяви додаються:

ü      копія свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

ü      оригінал або копія медичної довідки встановленого зразка; оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажання одного з батьків дитини, до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно- ресурсного центру.

1.20 До гімназії №14 у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються діти, які:

 Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування гімназії №14, мають право на першочергове зарахування до неї у порядку, визначеному законодавством.

1.21 До першого класу гімназії №14 зараховуються діти, як правило, із шести років.

Зарахування здобувачів до початкової школи здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувані освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до гімназії №14 за наявності вільних місць у відповідному класі.

У разі потреби, здобувач освіти може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого гімназії . Переведення здобувачів освіти до іншого гімназії здійснюється за наявності особової справи здобувана освіти, зразок якої затверджений Міністерством освіти і науки України. У разі вибуття здобувачів освіти за межі міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до гімназії №14 заяву із зазначенням причини вибуття.

Уразі переходу здобувачів освіти до іншого гімназії освіти для здобуття базової середньої освіти у межах міста, батьки або особи, які їх замінюють, подають до гімназії №14 заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування'дитини до іншої гімназії.

1.22 Інформація про закріплену за гімназією №14 територію обслуговування, спроможність гімназії №14, кількість здобувачів освіти у кожному класі, наявність вільних місць, список зарахованих здобувачів освіти оприлюднюється на офіційному вебсайті гімназії №14.

1.23 Відносини гімназії №14 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 ІІ Організація освітнього процесу

2.1 Освітній процес у гімназії №14 здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, їхніх особливих освітніх потреб.

Освітній процес організується за такими циклами:

·  перший цикл, початкової освіти - адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);

·  другий цикл початкової освіти - основний (3-4 роки навчання); перший цикл базової середньої освіти - адаптаційний (5-6 роки навчання);

·  другий цикл базової середньої освіти - базове предметне навчання (7-9 роки навчання).

Освітній процес у гімназії № 14 проводиться за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

2.2 Освітній процес у гімназії №14 організується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 01 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 01 липня наступного року.

2.3 Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою гімназії №14 у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше ЗО календарних днів.

2.4 Гімназія №14 розробляє та використовує в освітній діяльності освітню програму на кожному рівні загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти. Тижневий режим роботи гімназії № 14 затверджується у розкладі навчальних занять.

У гімназії №14 проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що регулюються окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.5 Освітня програма схвалюється педагогічною радою гімназії №14 та затверджується її директором.

2.6 Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

2.7 Педагогічна рада складає, а керівник затверджує річний навчальний

план.

2.8 Гімназія №14 планує свою роботу самостійно, відповідно до освітньої програми, перспективного, річного, місячного, тижневого планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії №14, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою.

2.9 Гімназія №14 забезпечує відповідність початкової та базової середньої освіти рівню Державних стандартів.

2.10 Гімназія №14 здійснює освітній процес за інституційною та індивідуальною формами навчання; відповідно до чинного законодавства може укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності.

Здобувачам освіти, які за станом здоров'я не можуть відвідувати гімназію №14, надається право і створюються умови для педагогічного патронажу.

2.11 Педагогічні працівники гімназії №14 самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.12 Гімназія №14 може виконувати освітні програми і надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2.13 Керівник гімназії №14 зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення працівників гімназії, здобувачів освіти та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.14 Формування класів (груп), наповнюваність класів, створення інклюзивного класу, поділ класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів здійснюються директором гімназії №14 згідно з чинним законодавством.

Утворення інклюзивного чи спеціального класу та зарахування до нього здобувачів освіти з особливими освітніми потребами здійснюються на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та комплексної оцінки інклюзивно- ресурсного центру, що додається до заяви.

2.15 У гімназії №14 для здобувачів освіти 1- 4 класів, за заявою їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, умов для організації харчування здобувачів освіти, можуть створюватися групи подовженого дня.

Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється за наказом директора гімназії №14, на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп подовженого дня визначається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

2.16 Відвертання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види освітньої діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.17 Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою, у гімназії №14 дозволяється за їхньої згоди та згоди їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

2.18 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, із урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Домашні завдання здобувачам освіти 1-х класів не задаються.

2.19 У гімназії №14 визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється відповідно до чинної системи оцінювання досягнень.

У разі запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, гімназією №14 встановлюються правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством.

2.20 Основними видами оцінювання результатів навчання здобувачів освіти є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація (далі - ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання.

2.21 Оцінювання відповідності результатів навчання здобувачів освіти гімназії №14, які завершили здобуття початкової та базової середньої освіти, вимогам Державних стандартів здійснюється шляхом ДГІА.

Зміст, форми і порядок проведення ДГІА визначаються і затверджуються Міністерством освіти і України.

2.22 Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти, на підставі результатів річного оцінювання і ДПА, здобувачі освіти гімназії №14 отримують такі документи про освіту:

·        свідоцтво про початкову освіту;

·        свідоцтво про базову середню освіту.

2.23 За особливі успіхи у навчанні, пошуковій, дослідницькій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо, до здобувачів освіти можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення.

2.24 Види та форми заохочення і відзначення здобувачів освіти гімназії №14 визначаються цим Статутом та Положенням про заохочення здобувачів освіти, що затверджується педагогічною радою гімназії №14.

2.25 Рішення про переведення до наступного класу, заохочення (відзначення) здобувача освіти приймає педагогічна рада гімназії №14.

2.26 Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу гімназії №14.

Єдність навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

2.27 Гімназія №14 відокремлена від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність гімназії №14.

2.28 Адміністрації гімназії №14, педагогічним працівникам, органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти, працівників гімназії №14 до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві па здобуття освіти за їхню належність або неналежність до релігійних організацій.

2.29 Дисципліна в гімназії №14 будується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

ІІІ. Учасники освітнього процесу

3.1 Учасниками освітнього процесу в гімназії № 14 є:

ü здобувачі освіти;

ü педагогічні працівники;

ü психолог;

ü бібліотекар;

ü батьки здобувачів освіти;

ü фізичні особи, які здійснюють освітню діяльність;

ü інші особи, залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладом освіти.

3.2 Права і обов’язки учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством, Правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.3 Здобувані освіти мають право на:

ü навчання впродовж життя та академічну мобільність;

ü індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їхньої складності, методів і засобів навчання;

ü отримання якісних освітніх послуг;

ü справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

ü відзначення успіхів у своїй діяльності;

ü свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

ü безпечні та нешкідливі умови навчання;

ü повагу людської гідності;

ü захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

ü отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

ü користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, інфраструктурою гімназії №14 у порядку, встановленому закладом освіти, відповідно до спеціальних законів;

ü доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

ü забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

ü отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг; особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні гімназії №14;

ü інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.4 Здобувані освіти зобов’язані:

ü     виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану, за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

ü     поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

ü     відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров я оточуючих, довкілля;

ü     бережно ставитися до державного, громадського та особистого

ü     майна;

ü     дотримуватися установчих документів, Правил внутрішнього розпорядку гімназії №14, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

ü     повідомляти адміністрацію гімназії №14 про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

3.5 Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами гімназії №14.

3.6 Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється.

3.7 Здобувачі освіти можуть залучатися, за їхньої згоди та згоди батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці, з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.8 За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

3.9 Педагогічними працівниками гімназії №14 можуть бути особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

До педагогічної діяльності у гімназії №14 не допускаються особи, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину, мають медичні протипоказання.

3.10 Трудові відносини в гімназії №14 регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими актами. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників здійснює директор гімназії №14.

Трудові відносини між адміністрацією гімназії №14 та педагогічними працівниками оформлюються у формі трудових договорів відповідно до чинного законодавства.

Призначення та звільнення заступників керівника гімназії №14 здійснюється керівником гімназії №14 на умовах трудового договору.

Розподіл педагогічного навантаження у гімназії №14 затверджується директором відповідно до вимог законодавства. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів або за письмової згоди педагогічного працівника, з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.11 Педагогічні працівники гімназії №14 мають право на:

ü     академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; педагогічну ініціативу;

ü     розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

ü     користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, інфраструктурою гімназії №14 у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

ü     підвищення кваліфікації, перепідготовку, сертифікацію; вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

ü     доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; відзначення успіхів у професійній діяльності; справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності; захист професійної честі та гідності;

ü     індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами гімназії №14;

ü     безпечні і нешкідливі умови праці; участь у громадському самоврядуванні гімназії № 14; участь у роботі колегіальних органів управління гімназії №14; захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

3.12 Педагогічні працівники гімназії №14 зобов'язані:

ü     постійно підвищувати професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

ü     виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

ü     володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

ü     дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її нетримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; дотримуватися педагогічної етики;

ü     поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників ссзітнього процесу;


ü     настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

ü     формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

ü     виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

ü     формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

ü     захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ним та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

ü     додержуватися установчих документів та Правил внутрішнього розпорядку гімназії №14, виконувати посадові обов’язки;

ü     повідомляти керівництво гімназії №14 про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

3.13 У гімназії №14 обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.14 Сертифікація педагогічних працівників відбувається на добровільних засадах виключно за їхньої ініціативи.

3.15 Педагогічна інтернатура організується відповідно до наказу директора гімназії №14, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

Педагогічна інтернатура має передбачати заходи:

ü супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника);

ü різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).

3.16 Виконання обов'язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п'яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).

3.17 Відповідно до рішення директора гімназії №14 педагогічному працівникові за виконання обов'язків педагога-наставника призначається

доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці гімназії №14.

3.18 Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою програмою, планом роботи, трудовим договором та/або посадовою інструкцією та іншими документами, що регламентують діяльність гімназії №14, здійснюється лише за їхньої згоди.

3.19 Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов'язків, умов трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно із законодавством.

3.20 Права і обов'язки інших працівників гімназії № 14 регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку.

3.21 Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

ü     захахищати відповідно до законодавства права та законні інтереси «добувачів освіти;

ü     звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань І освіти;

ü     обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

ü     брати участь у громадському самоврядуванні гімназії №14, зокрема І обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування гімназії №14;

ü     завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти І та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, І дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та давати згоду на участь у І них дитини;

ü     брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку 1 дитини та/або індивідуального навчального плану;

ü     отримувати інформацію про діяльність гімназії №14, у тому числі і шодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які І постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг ■(цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними І представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі ■освіти та його освітньої діяльності;

ü     подавати директорові або Засновнику гімназії №14 заяву про Ішшадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника І освітнього процесу;

ü     вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3.22 Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за - здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їхнє виховання і зобов'язані:

ü     виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

ü     сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

ü     поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

ü     дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

ü     формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

ü     настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

ü     формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

ü     виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

ü     дотримуватися установчих документів, Правил внутрішнього розпорядку гімназії №14, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

ü     сприяти керівництву гімназії №14 у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).

3.23 У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, гімназія №14 може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

IV. Управління гімназією №14

4.1 Управління гімназією №14 у межах повноважень, визначених законами України та чинним Статутом, здійснюють:

ü Засновник або уповноважений ним орган (управління освіти міської

ü ради);

ü директор гімназії №14; педагогічна рада гімназії №14;

ü загальні збори гімназії №14;

ü інші органи, передбачені чинним законодавством.

4.2 Засновник гімназії № 14:

ü     може делегувати окремі повноваження управлінню освіти Херсонської міської ради;

ü     затверджує Статут гімназії №14 та зміни до нього;закріплює майно за гімназією №14 на праві оперативного

ü     управління;

ü     затверджує обсяги фінансування, забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів та ліцензійних умов;

ü     здійснює контроль за ефективним використанням майна, що є власністю територіальної громади, дає згоду відповідно до чинного законодавства на його відчуження, надання в оренду, списання з балансу;

ü     приймає рішення про створення та ліквідацію структурних підрозділів, реорганізацію та ліквідацію гімназії №14, призначає ліквідаційну комісію;

ü     не має права втручатися в діяльність гімназії №14, що здійснюється нею у межах її автономних прав та установчих документів.

4.3 Управління освіти Херсонської міської ради здійснює управління гімназією №14 у межах повноважень, а саме:

ü      затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт гімназії №14 у порядку, визначеному чинним законодавством;

ü      здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю гімназії №14;

ü      здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуваню) в гімназії №14;

ü      контролює реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення її якості в закладі освіти;

ü      укладає та розриває строковий трудовий договір із керівником гімназії №14 у порядку, визначеному законодавством України;

ü      сприяє проведенню експерименту та інноваційної діяльності освітнього процесу гімназії № 14 ;

ü      координує організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу відповідно до вимог чинного законодавства;

ü      контролює прозорість та інформаційну відкритість діяльності гімназії №14 шляхом оприлюднення інформації на загальнодоступних ресурсах; здійснює атестацію педагогічних працівників; сприяє сертифікації педагогічних працівників;

ü      сприяє професійному розвитку та проходженню підвищення ліфікації педагогічних працівників гімназії №14;

ü      контролює отримання документів про освіту та видачу їх здобувачам освіти гімназії № 14;

ü      забезпечує контроль за проведенням державної підсумкової атестації в гімназії №14;

ü      у разі реорганізації чи ліквідації гімназії № 14 забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

ü      реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом гімназії №14, у межах наданих повноважень.

4.4Безпосереднє управління гімназією №14 здійснюється директором гімназії №14.

Директором може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, мас вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до чинного законодавства.

Директор гімназії №14 призначається на посаду та звільняється з посади управлінням освіти Херсонської міської ради у порядку, визначеному законами України.

Директор гімназії призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника гімназії загальної середньої освіти вперше), на підставі рішення конкурсної комісії, відповідно до чинного законодавства.

Директор гімназії №14 безпосередньо підпорядковується начальникові управління освіти міської ради.

Директор діє від імені гімназії №14, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з юридичними та фізичними особами, у судах всіх інстанцій, і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством та Статутом.

Права, обов’язки та відповідальність директора гімназії №14 визначаються законами України, цим Статутом та посадовою інструкцією.

4.5 Директор у межах наданих йому повноважень має право:

ü     підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності гімназії;

ü     приймати рішення щодо діяльності гімназії в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном гімназії та її коштами;

ü     призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників гімназії, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства; визначати режим роботи гімназії ;

ü     ініціювати перед Засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

ü     видавати відповідно до компетенції накази і контролювати їхнє

ü     виконання;

ü     укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до компетенції;

ü     звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації гімназії; приймати рішення з інших питань діяльності гімназії.

Директор гімназії зобов’язаний:

ü     виконувати закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їхнє виконання працівниками гімназії, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

ü     планувати та організувати діяльність гімназії;

ü     розробляти проект кошторису та подавати його Засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

ü     надавати щороку Засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

ü     організувати фінансово-господарську діяльність гімназії в межах затвердженого кошторису;

ü     забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку гімназії; затверджувати Правила внутрішнього розпорядку гімназії; затверджувати посадові інструкції працівників гімназії; організувати освітній процес та видачу документів про освіту; затверджувати освітню (освітні) програму (програми) гімназії відповідно до законодавства;

ü     створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

ü     затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в гімназії, забезпечити її створення та функціонування;

ü     забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

ü     контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями • учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

ü     забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених Державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

ü     створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

ü     сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

ü     створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю гімназії;

ü     сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в гімназії ;

ü     формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників гімназії;

ü     створювати в гімназії безпечне освітнє середовище, забезпечувати “отримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

ü     організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню здобувачів освіти відповідно до законодавства;

ü     забезпечувати відкритість і прозорість діяльності гімназії, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

ü     здійснювати зарахування, переведення, відрахування здобувачів освіти, а також їхнє заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

ü     організувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

ü     звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку гімназії;

ü     виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, Засновником, установчими документами гімназії, колективним договором, строковим трудовим договором.

4.6 Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління гімназії № 14.

Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є керівник гімназії. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не рідше як чотири рази на рік.

4.7Педагогічна рада розглядає такі питання:

ü     схвалює стратегію розвитку гімназії №14 та річний план роботи;

ü     схвалює освітню програму, зміни до неї та оцінює результати її виконання;

ü     схвалює Правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

ü     приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

ü     приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік авчання, їхнє відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання 'ов'язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення нів та інших учасників освітнього процесу;

ü     розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних цівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, професійної майстерності, начає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

ü     приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза межами гімназії №14, в установах, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або І езовадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

ü     приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими істановами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку везіти;

ü     може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої дальності гімназії;

ü     розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом гімназії ж її повноважень.

4.8 Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні щг менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю Ііюосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної рий є вирішальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом мсідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

4.9 Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, ззодяться в дію наказами директора гімназії №14 та є обов'язковими до «конання всіма учасниками освітнього процесу в гімназії №14.

4.10 Вищим колегіальними органом громадського самоврядування гімназії №14 є загальні збори колективу гімназії №14, що скликаються не рідше «дного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників хзітнього процесу (їхніх органів самоврядування, за наявності).

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

ü працівників гімназії № 14 - зборами трудового колективу;

ü освіти - класними керівниками;

ü батьків - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів: по 20 осіб.

Термін їхніх повноважень становить один рік. Загальні збори правомочні, юацо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори:

ü     обирають голову, встановлюють термін його повноважень;

ü     заслуховують звіт директора гімназії;

ü     оцінюють діяльність директора;

ü     розглядають питання освітньої роботи,

ü     методичної і фінансово- господарської діяльності гімназії № 14;

ü     затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, тезглядають інші найважливіші напрями діяльності гімназії №14;

ü     приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших гедагогічних працівників;

ü     можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту гімназії № 14.

4.11 У гімназії № 14 можуть діяти:

ü  органи самоврядування працівників гімназії №14;

ü  органи самоврядування здобувачів освіти;

ü  органи батьківського самоврядування (батьківський комітет);

ü  інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.12 Вищим органом громадського самоврядування працівників гімназії №14 є загальні збори трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу:

ü  розглядають та схвалюють проект колективного договору;

ü  затверджують Правила внутрішнього розпорядку;

ü  визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

ü  обирають комісію з трудових спорів;

ü  можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем. Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їхніх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками гімназії № 14.

4.13 У гімназії №14 може діяти учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов'язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

Органи учнівського самоврядування мають право:

ü брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

ü проводити, за погодження директора гімназії №14, організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їхнє проведення перед директором гімназії №14;

ü брати участь у заходах із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

ü захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту в цьому

ü закладі;

ü вносити пропозиції га/або браги участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи гімназії, змісту освітніх і навчальних програм;

ü через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

        - з питань захисту честі, гідності та/або прав учнів керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом директором гімназії №14. Директор гімназії №14 зобов'язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав учня гімназії №14 та вжити заходів відповідно до Правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов'язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

4.14 Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їхнього дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених чинним . законодавством та Статутом.

Батьки мають право:

ü     утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, гімназії №14, за інтересами тощо);

ü     розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування гімназії №14;

ü     мають право, але не зобов'язані оформляти свої рішення іідповідними протоколами.

Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності гімназії №14 можуть бути реалізовані виключно за рішенням директора гімназії №14, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

Рішення, заходи га форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не зідповідають законодавству.

V. Прозорість та інформаційна відкритість гімназії №14

5.1 Гімназія №14 формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей гімназії №14 .

5.2 Гімназія №14 забезпечує на офіційному вебсайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

ü     Статут гімназії № 14 ;

ü     ліцензія на провадження освітньої діяльності;

ü     сертифікати про акредитацію освітніх програм (за наявності);

ü     структура та органи управління гімназії № 14 ;

ü     кадровий склад гімназії №14 згідно з ліцензійними умовами;

ü     освітні програми, що реалізуються в гімназії №14, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

ü     територія обслуговування, закріплена за гімназією №14 його Засновником;

ü     ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

ü   мова освітнього процесу;

ü   наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їхнє заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення гімназії №14; наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

ü   результати моніторингу якості освіти;

ü   річний  звіт про діяльність гімназії №14 ;

ü   правила прийому до гімназії №14;

ü   умови доступності гімназії №14 для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

ü   перелік додаткових освітніх та інших послуг, їхня вартість, порядок ■шнні та оплати (за наявності);

ü   правила поведінки здобувачів освіти;

ü   план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу щь£}занню) в гімназії №14;

ü   порядок подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв випадки булінгу (цькування) в гімназії №14;

ü   порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ьазії № 14 та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

ü   інша інформація, що оприлюднюється за рішенням гімназії №14 або ш вимогу законодавства.

5.3 Гімназія №14 оприлюднює на своєму вебсайгі кошторис і фінансовий шйт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не вборонених законодавством. Інформація та документи, якщо вони не віднесені що категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їхнього затвердження чи жесення змін до них, якщо інше не визначено спеціальними законом.

VI. Матеріально-технічна база

6.1 Матеріально-технічна база гімназії №14 включає будівлі, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у 'ілансі гімназії № 14.

6.2 Майно гімназії №14 є власністю територіальної громади міста і закріплюється за нею на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

6.3 Гімназія №14 відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з її охорони.

6.4 Вилучення основних фондів, оборотних 'коштів та іншого майна гімназії №14 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані гімназії №14 внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення освітнього процесу база гімназії №14 складається з навчальних кабінетів, а також спортивного залу, бібліотеки, медичного кабінету, їдальні.

6.6 Відповідно до Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою від 04.01.2006 серія ЯЯ №327685 та рішення Херсонської міської від 19.08.2005 №903, гімназія №14 має земельну ділянку.

6.7 Об’єкти та майно гімназії №14 не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

VIІ Фінансово-господарська діяльність

7.1 Фінансово-господарська діяльність гімназії №14 здійснюється на основі її кошторису.

7.2 Джерелами фінансування гімназії №14 є:

ü кошти Засновника;

ü кошти за надання додаткових освітніх послуг;

ü гранти вітчизняних та міжнародних організацій;

ü добровільні внески юридичних та фізичних осіб;

ü інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

7.3 Гімназія №14 є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.4 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії №14 визначається законодавчими і нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію при управлінні освіти Херсонської \:ісь- : ради.

7.5 Звітність про діяльність гімназії №14 встановлюється відповідно до законодавства.

7.6 Штатний розпис гімназії №14 розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджується директором, за погодженням із Засновником або уповноваженим ним органом.

VIІІ  Діяльність гімназії №14 у рамках міжнародного співробітництва

8.1 Гімназія №14, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень, має право проводити відповідно до законодавства міжнародний та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати прямі зв’язки із закладами освіти, міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2 Гімназія №14 має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з освітніми закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3 Участь гімназії №14 у міжнародних програмах, проектах, участь здобувачів освіти та педагогів у педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства.

ІХ. Контроль за діяльністю гімназії №14

9.1 Реалізацію державної політики у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства, здійснює Державна служба якості освіти України та її територіальний орган.

9.2 Контроль за статутною діяльністю та ефективним використан майна, що є власністю територіальної громади, здійснюється Засновнико: управлінням освіти Херсонської міської ради, органами громадського самоврядування в межах повноважень.

9.3 Формами заходів державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю гімназії №14 с плановий (позаплановий) інституційний аудит гімназії та позапланова перевірка.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов, що поводиться один раз на 10 років. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативи Засновника, управління освіти Херсонської міської ради, директора гімназії №14, загальних зборів (конференцій) колективу.

9.4 Гімназія №14 може пройти громадську акредитацію згідно з чинним законодавством. Успішні результати громадської акредитації засвідчуються сертифікатом, а гімназія №14 вважається такою, що успішно пройшла інституційний аудит у плановому порядку.

9.5 Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах гімназії №14, управління освіти Херсонської міської ради, органу, що здійснював інституційний аудит.

Х. Реорганізація або ліквідація гімназії №14

10.1 Припинення діяльності гімназії №14 здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавства України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) гімназії .№14 її працівникам і здобувачам освіти гарантовано дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

10.2Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

10.3 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії №14, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

10. 4 У випадку реорганізації права та обов’язки переходять до правонаступника відповідно до чинного законодавства.

ХІ. Заключні положення

Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їхньої державної реєстрації.

 

 

 

 

Міський голова                                           Володимир Миколаєнко 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14 Херсонської міської ради  (далі - школа) і перебуває у комунальній власності.
1.2. Юридична адреса Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №14 Херсонської міської ради: 73025, м. Херсон, вул.Михайловича, 20; тел. 26-33-39, 22-41-89.
1.3. Школа є юридичною особою, може мати самостійний баланс,  реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради, має печатку, ідентифікаційний номер, штамп  бланки з власними реквізитами.
1.4. Власником школи є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню закладу, його матеріально-технічному забезпеченню.
1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.
1.6. Головним завданням школи є:
забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;
виховання громадянина України;
виховання шанобливого становлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
розвиток особистості учнів та вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.7. Школа  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими чинними нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У школі визначена українська мова навчання та можуть створюватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів. Зарахування до класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на підставі заяв батьків або осіб, що  їх замінюють та результатів тестування.
1.11. Школа має право:
проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.12. У школі створюються та функціонують методичні об’єднання класних керівників, вчителів іноземної мови, вчителів гуманітарно-естетичного та природничо-математичного циклів, початкових класів.
1.13.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюється установами охорони здоров’я.
1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що складені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується Радою школи та Педагогічною радою.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.
Робочий навчальний план школи погоджується Радою школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даної школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу,  дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів
2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною та індивідуальною формами навчання.
2.5. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.  
2.6. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви, для неповнолітніх – заяви батьків (або осіб, які їх
замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
            У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, зразок якої затверджений Міністерством освіти і науки України.  У разі вибуття учня за межі міста батьки або особи, які їх замінюють,  подають до школи  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.
            У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  міста батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до школи заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
            2.7. Учням, які за станом здоров'я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України, заяв батьків або осіб, які їх замінюють.
2.8. У школі І ступеню навчання для учнів  1-4 класів за бажанням їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
Режим роботи груп продовженого дня визначається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.
2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються з урахуванням річного, підсумкового оцінювання, навчальної практики та екскурсій, державної підсумкової атестації не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри.
2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.11. За погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.12. Тривалість уроків у школі становить:  у 1-х класах - 35 хвилин, у     2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х - 45 хвилин.
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та Херсонським міським управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області.
2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.
Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.14. Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог із урахуванням   вимог   навчальних   програм  та  індивідуальних особливостей учнів.  Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
2.15. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
У першому класі  дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою комісії державної підсумкової атестації.
2.17. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.
2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.
2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчання у школі видається відповідний документ про освіту:
по закінченню початкової школи – табель успішності;
по закінченню основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.
2.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального заохочення: похвальний лист, подяка,  запис-подяка у особову справу, цінний подарунок.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі є:
учні;
керівник;
заступники  керівника;
педагогічні та медичні працівники;
психолог;
соціальний педагог;
завідувач бібліотекою;
батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.
3.3. Учні мають гарантоване державою право на:
доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти; вибір форми навчання,  факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлюваною та лікувально-оздоровчою базою школи;
участь  у  різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;
перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану;
участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;
захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3.4.Учні зобов’язані:
оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом початкової і базової загальної середньої освіти;
підвищувати свій загальний культурний рівень;
брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  школи;
дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників відповідно до Статуту;
брати участь у різних видах трудової діяльності;
дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
дотримуватися вимог  Статуту;
дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5.Учні школи можуть залучатися за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних  можливостей.
3.6.За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов'язків,   порушення   Статуту,   Правил   внутрішнього трудового розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до чинного законодавства.
3.7.Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
До педагогічної діяльності  у  школі  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за вироком  суду та за медичними показаннями, встановленими чинним законодавством.
3.8.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
Трудові відносини між адміністрацією школи та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.
3.9.Педагогічні працівники школи мають право:
самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів  самоврядування  закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
вносити адміністрації пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;
об'єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.
3.10.Педагогічні працівники школи зобов'язані:
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;      контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим Міністерством освіти і науки України,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров'я;
виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;
виконувати Статут  школи,  Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);
брати участь у роботі педагогічної ради;
виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між  усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;
дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
виконувати накази  і  розпорядження   директора школи, управління освіти Херсонської міської ради;
вести відповідну документацію.
3.11. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять  років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.12. Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують діяльність  школи, здійснюється лише за їх згодою.
3.13. Педагогічні   працівники,   які   систематично  порушують Статут,  Правила внутрішнього трудового розпорядку,  не  виконують посадових обов'язків,  умови трудового договору або за результатами   атестації   не   відповідають   займаній    посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно із законодавством.
3.14. Права   і  обов'язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,   цим  статутом   та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
3.15.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати навчальний  заклад  та  форми  навчання  і  виховання дітей;
створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
звертатися до управління освіти, директора школи і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації  навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази школи;
на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  школи  та  у  відповідних   державних,   судових органах.
3.16.Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за  здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:
створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи;
поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
виховувати працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім'ї,  державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.
3.17.  У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов'язків,  передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
3.18. Представники громадськості мають право:
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;
керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
проводити консультації для педагогічних працівників;
брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.19. Представники  громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту школи, виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

4.1. Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.
Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов  атестацію  керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступника директора, інших педагогічних працівників здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками  можуть бути виражені  у формі безстрокового та строкового трудових договорів та на умовах контракту.
4.2.  Директор школи:
здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної  середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог техніки безпеки;
розпоряджається в  установленому  порядку  майном  школи та його коштами;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників  підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків;
контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;
видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;
щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах  колективу.
Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.3.Директор школи є головою Педагогічної ради  -  постійно діючого колегіального органу управління школою.
4.4. Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
4.5. Педагогічна рада розглядає питання:
удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;
планування та режиму роботи закладу;
варіативної складової робочого навчального плану;
переведення учнів  до  наступного  класу  і  їх випуску,  видачі  документів  про   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності закладу,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;
морального та  матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників школи;
морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів, які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;
притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів,   працівників  школи  за  невиконання  ними  своїх обов'язків;
інші  питання,  пов'язані  з  діяльністю школи.
4.6. Вищим органом громадського самоврядування школи є Загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
працівників школи – зборами трудового колективу;
учнів школи ІІ ступеню – класними керівниками;
батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи – 35%, учнів – 35%, батьків і представників громадськості –  30%.
Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова Ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор школи, власник.
Загальні збори:
обирають Раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
заслуховують звіт директора і голови Ради школи;
розглядають питання навчально-виховної роботи, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;
затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;
приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.7.У період між загальними зборами діє Рада школи.
4.7.1.Метою діяльності Ради є:
сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
розширення колегіальних форм управління школою;
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.7.2.Основними завданнями Ради є:
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю,  напрямків розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
формування навичок здорового способу життя;
створення належного педагогічного клімату в школі;
сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду;
підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.7.3.До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів 5-9 класів, батьків і громадськості.
Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються Загальними зборами школи.
Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно Загальними зборами.
На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.7.4.Рада школи діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
колегіального ухвалення рішень;
добровільності, рівноправності членства;
гласності.
4.7.5.Рада школи функціонує за планом, що затверджується головою ради, обраною загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання Ради може скликатися головою або з ініціативи директора школи, власника, а також членами ради.
Рішення Ради приймається простою більшості голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення Ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.
У разі незгоди адміністрації школи з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.
4.7.6.Очолює Раду школи голова, який обирається зі складу ради.
Головою Ради не може  бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій зміст їх роботи визначаються радою.
Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.7.7.Рада школи:
організовує виконання рішень загальних зборів;
вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, допрофільності навчання, вивчення іноземних мов, мов національних меншин;
спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
затверджує режим роботи школи;
сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів школи похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
виносять на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
вносить на розгляд Педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (або осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
розглядає питання родинного виховання;
бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
сприяє педагогічній освіті батьків;
сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою.
4.8.При школі за рішенням Загальних зборів може створюватися і діяти Піклувальна рада та шкільний батьківський комітет.
4.8.1. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.8.2.Основними завданнями Піклувальної ради є:
сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;
зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, оздоровчої бази школи;
організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
запобігання дитячій бездоглядності;
сприяння працевлаштуванню випускників школи;
стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
всебічне зміцнення зв’язків між родинами та школою.
4.8.3.Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени Піклувальної ради обираються на Загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.
У випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на Загальних зборах на його місце обирається інша особа.
4.8.4. Піклувальна рада діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
самоврядування;
колегіальність ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
4.8.5.Робота  Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись на вимогу третини і більше її членів.
4.8.6.Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
4.8.7.Рішення Піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. І в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами Піклувальної ради.
4.8.8. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації через спеціальні стенди.
4.8.9.Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради.
     З числа членів Піклувальної ради також обирається заступник та секретар. Голова Піклувальної ради:
скликає і координує роботу піклувальної ради;
готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
  Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.8.10. Піклувальна рада має право:
виносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальноосвітніх зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, оздоровчої бази школи;
залучати додаткові джерела фінансування школи;
вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;
стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.9.У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.Матеріально-технічна база школи включає будівлі, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.
5.2.Майно школи є власністю територіальної громади міста і закріплюється за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
5.3.Школа відповідно до чинного законодавства користується іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного залу, бібліотеки, медичного кабінету, їдальні.
5.6.Відповідно до  Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від 04.01.2006р. серія ЯЯ №327685  та рішення Херсонської міської від 19.08.2005 р. №903 школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, господарські будівлі тощо.

VІ.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.
6.2.Джерелами формування кошторису школи є:
кошти міського бюджету;
кошти, отримані за надання платних послуг;
благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
6.3.Школа має право:
на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси;
отримувати допомогу від  підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;
за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та надання послуг.
6.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа. За рішенням власника школи бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.
6.5.Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити відповідно до законодавства міжнародний та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2.Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
7.3.Участь  школи   у  міжнародних   програмах,   проектах, учнівському  та  педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до  чинного законодавства.

VІІІ.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

8.1.Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник та управління освіти Херсонської міської ради.
8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.
8.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється управлінням
освіти Херсонської міської ради

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

 9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає власник. Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.
            Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
            З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

            У випадку реорганізації права та обов’язки переходять до правонаступника відповідно до чинного законодавства.

Немає коментарів:

Дописати коментар