Статут закладуІ.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14 Херсонської міської ради  (далі - школа) і перебуває у комунальній власності.
1.2. Юридична адреса Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №14 Херсонської міської ради: 73025, м. Херсон, вул.Михайловича, 20; тел. 26-33-39, 22-41-89.
1.3. Школа є юридичною особою, може мати самостійний баланс,  реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради, має печатку, ідентифікаційний номер, штамп  бланки з власними реквізитами.
1.4. Власником школи є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню закладу, його матеріально-технічному забезпеченню.
1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.
1.6. Головним завданням школи є:
забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;
виховання громадянина України;
виховання шанобливого становлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
розвиток особистості учнів та вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.7. Школа  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими чинними нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
безпечні умови освітньої діяльності;
дотримання державних стандартів освіти;
дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У школі визначена українська мова навчання та можуть створюватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів. Зарахування до класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється на підставі заяв батьків або осіб, що  їх замінюють та результатів тестування.
1.11. Школа має право:
проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
визначати варіативну частину робочого навчального плану;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.12. У школі створюються та функціонують методичні об’єднання класних керівників, вчителів іноземної мови, вчителів гуманітарно-естетичного та природничо-математичного циклів, початкових класів.
1.13.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюється установами охорони здоров’я.
1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що складені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується Радою школи та Педагогічною радою.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.
Робочий навчальний план школи погоджується Радою школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даної школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу,  дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів
2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною та індивідуальною формами навчання.
2.5. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.  
2.6. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви, для неповнолітніх – заяви батьків (або осіб, які їх
замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
            У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, зразок якої затверджений Міністерством освіти і науки України.  У разі вибуття учня за межі міста батьки або особи, які їх замінюють,  подають до школи  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.
            У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  міста батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до школи заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
            2.7. Учням, які за станом здоров'я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України, заяв батьків або осіб, які їх замінюють.
2.8. У школі І ступеню навчання для учнів  1-4 класів за бажанням їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
Режим роботи груп продовженого дня визначається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.
2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються з урахуванням річного, підсумкового оцінювання, навчальної практики та екскурсій, державної підсумкової атестації не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри.
2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.11. За погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.12. Тривалість уроків у школі становить:  у 1-х класах - 35 хвилин, у     2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х - 45 хвилин.
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та Херсонським міським управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області.
2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.
Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
2.14. Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог із урахуванням   вимог   навчальних   програм  та  індивідуальних особливостей учнів.  Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
2.15. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
У першому класі  дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою комісії державної підсумкової атестації.
2.17. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.
2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.
2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчання у школі видається відповідний документ про освіту:
по закінченню початкової школи – табель успішності;
по закінченню основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.
2.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального заохочення: похвальний лист, подяка,  запис-подяка у особову справу, цінний подарунок.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі є:
учні;
керівник;
заступники  керівника;
педагогічні та медичні працівники;
психолог;
соціальний педагог;
завідувач бібліотекою;
батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.
3.3. Учні мають гарантоване державою право на:
доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти; вибір форми навчання,  факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлюваною та лікувально-оздоровчою базою школи;
участь  у  різних   видах   навчальної,   науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;
перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану;
участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;
захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3.4.Учні зобов’язані:
оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом початкової і базової загальної середньої освіти;
підвищувати свій загальний культурний рівень;
брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  школи;
дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників відповідно до Статуту;
брати участь у різних видах трудової діяльності;
дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
дотримуватися вимог  Статуту;
дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5.Учні школи можуть залучатися за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  з  урахуванням  віку,  статі,  фізичних  можливостей.
3.6.За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов'язків,   порушення   Статуту,   Правил   внутрішнього трудового розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до чинного законодавства.
3.7.Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
До педагогічної діяльності  у  школі  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за вироком  суду та за медичними показаннями, встановленими чинним законодавством.
3.8.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
Трудові відносини між адміністрацією школи та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.
3.9.Педагогічні працівники школи мають право:
самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів  самоврядування  закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
вносити адміністрації пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;
об'єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.
3.10.Педагогічні працівники школи зобов'язані:
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;      контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим Міністерством освіти і науки України,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров'я;
виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;
виконувати Статут  школи,  Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);
брати участь у роботі педагогічної ради;
виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між  усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;
дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
виконувати накази  і  розпорядження   директора школи, управління освіти Херсонської міської ради;
вести відповідну документацію.
3.11. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять  років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.12. Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують діяльність  школи, здійснюється лише за їх згодою.
3.13. Педагогічні   працівники,   які   систематично  порушують Статут,  Правила внутрішнього трудового розпорядку,  не  виконують посадових обов'язків,  умови трудового договору або за результатами   атестації   не   відповідають   займаній    посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно із законодавством.
3.14. Права   і  обов'язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,   цим  статутом   та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
3.15.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати навчальний  заклад  та  форми  навчання  і  виховання дітей;
створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
звертатися до управління освіти, директора школи і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації  навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази школи;
на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  школи  та  у  відповідних   державних,   судових органах.
3.16.Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за  здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:
створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи;
поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
виховувати працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім'ї,  державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.
3.17.  У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов'язків,  передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
3.18. Представники громадськості мають право:
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;
керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
проводити консультації для педагогічних працівників;
брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.19. Представники  громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту школи, виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

4.1. Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.
Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов  атестацію  керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступника директора, інших педагогічних працівників здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками  можуть бути виражені  у формі безстрокового та строкового трудових договорів та на умовах контракту.
4.2.  Директор школи:
здійснює керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної  середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог техніки безпеки;
розпоряджається в  установленому  порядку  майном  школи та його коштами;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників  підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків;
контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;
видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;
щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах  колективу.
Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.3.Директор школи є головою Педагогічної ради  -  постійно діючого колегіального органу управління школою.
4.4. Засідання  педагогічної  ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.
4.5. Педагогічна рада розглядає питання:
удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;
планування та режиму роботи закладу;
варіативної складової робочого навчального плану;
переведення учнів  до  наступного  класу  і  їх випуску,  видачі  документів  про   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності закладу,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;
морального та  матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників школи;
морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів, які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;
притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів,   працівників  школи  за  невиконання  ними  своїх обов'язків;
інші  питання,  пов'язані  з  діяльністю школи.
4.6. Вищим органом громадського самоврядування школи є Загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
працівників школи – зборами трудового колективу;
учнів школи ІІ ступеню – класними керівниками;
батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи – 35%, учнів – 35%, батьків і представників громадськості –  30%.
Термін їх повноважень становить один рік. Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова Ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор школи, власник.
Загальні збори:
обирають Раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
заслуховують звіт директора і голови Ради школи;
розглядають питання навчально-виховної роботи, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;
затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;
приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.7.У період між загальними зборами діє Рада школи.
4.7.1.Метою діяльності Ради є:
сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
розширення колегіальних форм управління школою;
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.7.2.Основними завданнями Ради є:
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю,  напрямків розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
формування навичок здорового способу життя;
створення належного педагогічного клімату в школі;
сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду;
підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.7.3.До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів 5-9 класів, батьків і громадськості.
Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються Загальними зборами школи.
Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно Загальними зборами.
На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.7.4.Рада школи діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
колегіального ухвалення рішень;
добровільності, рівноправності членства;
гласності.
4.7.5.Рада школи функціонує за планом, що затверджується головою ради, обраною загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання Ради може скликатися головою або з ініціативи директора школи, власника, а також членами ради.
Рішення Ради приймається простою більшості голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення Ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.
У разі незгоди адміністрації школи з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.
4.7.6.Очолює Раду школи голова, який обирається зі складу ради.
Головою Ради не може  бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій зміст їх роботи визначаються радою.
Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.7.7.Рада школи:
організовує виконання рішень загальних зборів;
вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, допрофільності навчання, вивчення іноземних мов, мов національних меншин;
спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
затверджує режим роботи школи;
сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів школи похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;
разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
виносять на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
вносить на розгляд Педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (або осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
розглядає питання родинного виховання;
бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
сприяє педагогічній освіті батьків;
сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою.
4.8.При школі за рішенням Загальних зборів може створюватися і діяти Піклувальна рада та шкільний батьківський комітет.
4.8.1. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.8.2.Основними завданнями Піклувальної ради є:
сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;
зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, оздоровчої бази школи;
організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
запобігання дитячій бездоглядності;
сприяння працевлаштуванню випускників школи;
стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
всебічне зміцнення зв’язків між родинами та школою.
4.8.3.Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени Піклувальної ради обираються на Загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.
У випадках, коли хтось із членів Піклувальної ради вибуває, на Загальних зборах на його місце обирається інша особа.
4.8.4. Піклувальна рада діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
самоврядування;
колегіальність ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
4.8.5.Робота  Піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись на вимогу третини і більше її членів.
4.8.6.Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
4.8.7.Рішення Піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. І в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами Піклувальної ради.
4.8.8. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації через спеціальні стенди.
4.8.9.Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради.
     З числа членів Піклувальної ради також обирається заступник та секретар. Голова Піклувальної ради:
скликає і координує роботу піклувальної ради;
готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
  Голова Піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.8.10. Піклувальна рада має право:
виносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальноосвітніх зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, оздоровчої бази школи;
залучати додаткові джерела фінансування школи;
вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;
стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.9.У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.Матеріально-технічна база школи включає будівлі, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.
5.2.Майно школи є власністю територіальної громади міста і закріплюється за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
5.3.Школа відповідно до чинного законодавства користується іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного залу, бібліотеки, медичного кабінету, їдальні.
5.6.Відповідно до  Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від 04.01.2006р. серія ЯЯ №327685  та рішення Херсонської міської від 19.08.2005 р. №903 школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, господарські будівлі тощо.

VІ.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.
6.2.Джерелами формування кошторису школи є:
кошти міського бюджету;
кошти, отримані за надання платних послуг;
благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
6.3.Школа має право:
на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси;
отримувати допомогу від  підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;
за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та надання послуг.
6.4.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа. За рішенням власника школи бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.
6.5.Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити відповідно до законодавства міжнародний та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
7.2.Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
7.3.Участь  школи   у  міжнародних   програмах,   проектах, учнівському  та  педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до  чинного законодавства.

VІІІ.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

8.1.Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник та управління освіти Херсонської міської ради.
8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.
8.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється управлінням
освіти Херсонської міської ради

ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

 9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає власник. Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.
            Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
            З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

            У випадку реорганізації права та обов’язки переходять до правонаступника відповідно до чинного законодавства.

Немає коментарів:

Дописати коментар